Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
idha:,idhaṃ adv.[Sk.iha] 在這裡,在此處,在此界.
パーリ語辞典 水野弘元著
idha:,idhaṃ adv.[Sk.iha] ここに,此界に.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
idha,idhaṁ adv.[Sk.iha] ここに,此界に.idha-loka此世. -loka-vijaya此世の勝伏. -loka-saññin此世想者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Idha,【副】 這裏,此世,這個世界。(p62)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Idha,【副】這裏,此世,這個世界。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
idha: 這裏、現在、以此關系
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
idha: idha(bya)
ဣဓ(ဗ်)
«ima+dha.ka 234.,4.1vava.(2) idaṃ+dha.nīti,sutta.436,(iha-saṃ)»
[ဣမ+ဓ။ ကစၥည္း ၂၃၄။ ေမာဂ္၊၄။၁ဝဝ။ (၂) ဣဒံ+ဓ။ နီတိ၊သုတၱ။၄၃၆၊ (ဣဟ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
idha: idha(pu)
ဣဓ(ပု)
«idha+a»
[ဣဓ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
idha:[adv.] here; in this world or existence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Idha,(indecl.) [Sk.iha,adv.of space fr.pron.base *i (cp.ayaṁ,iti etc.),cp.Lat.ihi,Gr.i]qa-genήs,Av.ida] here,in this place,in this connection,now; esp.in this world or present existence Sn.1038,1056,1065; It.99 (idh’ûpapanna reborn in this existence); Dh.5,15,267,343,392; Nd1 40,109,156; Nd2 145,146; SnA 147; PvA.45,60,71.--idhaloka this world,the world of men Sn.1043 (= manussaloka Nd2 552c); PvA.64; in this religion,Vbh.245.On diff.meanings of idha see DhsA.348.(Page 121)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
idha:Here; hither; in this world
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
IDHA:[ad] nơi đây,trên đời này,trong thế hệ này
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
idha:ở đây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
idha:ဣဓ(ပု)
[ဣဓ+အ]
ထင္းမီးစာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
idha:ဣဓ(ဗ်)
[ဣမ+ဓ။ ကစၥည္း ၂၃၄။ ေမာဂ္၊၄။၁ဝဝ။ (၂) ဣဒံ+ဓ။ နီတိ၊သုတၱ။၄၃၆၊ (ဣဟ-သံ)]
(၁) ဤ၌။ (က) ဤေလာက၌။ (ခ) ဤသာသနာေတာ္၌။ (ဂ) ဤအရပ္၌၊ ဤမယ္ေတာ္မာယာ ဝမ္းတိုက္၌။ (ဤသို႔စသည္ျဖင့္ ေနရာဌာန အားေလ်ာ္စြာ ဆိုရာ၏)။ (ဃ) ဤဝါဒတို႔တြင္။ (၂) ပဒပူရဏ-ပုဒ္အေရအတြက္ ျပည့္႐ုံမွ် ျဖစ္၍ အနက္မရွိေသာ-နိပါတ္ပုဒ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
idha:ဣဓ
ဘူ+ဒိ = သိဒၶိယံ-ၿပီးစီးျခင္း၌။ ဧဓတိ။
ဒိ = ဝုဒၶိယံ-ႀကီးပြါးျခင္း၌။ ဣဇၩတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
idha:ဣဓ (အ)
ဤအရပ္၌။ ဤလူ႕ျပည္၌။ ဤသာသနာေတာ္၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,