Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
idappaccayatā:f.[ida-paccaya-tā] 此緣性,緣起的道理,以此為緣(以此作為緣起).
パーリ語辞典 水野弘元著
idappaccayatā:f.[ida-paccaya-tā] 此縁性,縁起の道理,これを縁とすること.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Idappaccayatā,【陰】此緣性,基礎在此 即:有原因地連接。(p62)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Idappaccayatā,(ida此+paccaya緣+tā性),【陰】此緣性,基礎在此(緣起的道理)。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Idappaccayatā:此緣性;緣起的道理(PS:ida 此; paccaya 緣; -tā 性)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
idappaccayatā:idappaccayatā(thī)
ဣဒပၸစၥယတာ(ထီ)
«idappaccaya+tā»
[ဣဒပၸစၥယ+တာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
idappaccayatā:[f.] having its foundation on this,i.e.,causally connected.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
IDAPPACCAYATĀ:[f] sự có căn bản do nơi,sự có liên quan với nhau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
idappaccayatā:duyên khởi,duyên pháp này
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
idappaccayatā:ဣဒပၸစၥယတာ(ထီ)
[ဣဒပၸစၥယ+တာ]
(၁) ဤ (ဇရာမရဏစေသာ) တရားတို႔၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ဇာတိစေသာ) တရား၊ (ဤဇရာမရဏ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာဇာတိဟုျဖစ္ေစ၊ ဤဇာတိ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာဘဝ-ဟု ျဖစ္ေစ၊ ဤဘဝ၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဥပါဒါန္ဟု ျဖစ္ေစ။ပ။ ဤသခၤါရ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာဟု ျဖစ္ေစပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာအစဉ္ကို ႐ႈ၍ အရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာျပန္ဆိုရာ၏)။ (၂) ဤဇရာမရဏ စသည္တို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဇာတိစေသာ တရားအေပါင္း (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား)။ (၃) (က) ဤဇရာမရဏစေသာ တရားတို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဇာတိစေသာ တရားတို႔၏-အျဖစ္-ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ရာတရား။ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား)။ ဣဒပၸစၥယတာပဋိစၥသမုပၸႏၷ-ၾကည့္။ (ခ) ဤသခၤါရ စေသာ တရားတို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာ စေသာ တရားတို႔၏-အျဖစ္တည္းဟူေသာ-မိမိ၏အက်ိဳးတရားကို ဆိုက္ေရာက္ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ေသာ-အစြမ္းသတၱိ။ ဣဒပၸစၥယတာပဋိစၥသမုပၸါဒ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
idappaccayatā:ဣဒ-ပၸစၥယ-တာ (ဣ)
ဤအေၾကာင္း ျဖစ္သည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,