Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
idāni:adv.[Sk.idānīm] 今,現在,當前.cf.dāni.
パーリ語辞典 水野弘元著
idāni:adv.[Sk.idānīm] 今.cf.dāni.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Idāni,【副】 現在。(p62)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Idāni,(Vedic idānīṁ),【副】現在(now)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
idāni:idāni(bya)
ဣဒါနိ(ဗ်)
«(1) ima+dāni.ima ipru.ka.234.,4.1va6.(2) idaṃ+dāni.idaṃ ipru.nīti,sutta.463.(idā-saṃ)»
[(၁) ဣမ+ဒါနိ။ ဣမကို ဣျပဳ။ ကစၥည္း။၂၃၄။ ေမာဂ္၊၄။၁ဝ၆။ (၂) ဣဒံ+ဒါနိ။ ဣဒံ ကို ဣျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၄၆၃။ (ဣဒါနီမ္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
idāni:[adv.] now.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Idāni,(indecl.) [Vedic idānīṁ] now Dh.235,237; KhA 247.(Page 120)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
idāni:Now
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
IDĀNI:[ad] bây giờ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
idāni:ဣဒါနိ(ဗ်)
[(၁) ဣမ+ဒါနိ။ ဣမကို ဣျပဳ။ ကစၥည္း။၂၃၄။ ေမာဂ္၊၄။၁ဝ၆။ (၂) ဣဒံ+ဒါနိ။ ဣဒံ ကို ဣျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၄၆၃။ (ဣဒါနီမ္-သံ)]
ဤအခါ-ယခုအခါ-၌။ ဒါနိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
idāni:ဣဒါနိ (အ)
ဤအခါ၌။ ယခုအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,