Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

icchāpaccayaidhāgatattaṃisibhaṭaiddhipadesaikkhaṇikākammaindadvāraijjhanakapayogaindriyaguttiikkhaṇaicchānurūpaṃiddhivikappaikārantaicchādhūpāyitaikkhitaidamaṭṭhitāindriyadamaitthipaṇḍakāindavatikaisipatanaitthikuttahāsavilāsaisayo araññakāidhūpapannaitosamuṭṭhānaicchānangalakaidagalissaraicchitatarattaindriyavarovariyattañāṇaitaritaraissarakuttaggāhaiddhimantuitthiliṅgaṃimāniindriyabhāvanākathāitarītaraitthambhūtakkhānairiyāpathapabbaitthādhivacanakusalaissāniddesaitthipurisasannipātaicchācāroindagopakavaṇṇābhaitthighaṭaittaratāiriyāpathaiṭṭhakacayaissarāparādhikaitthisaraissarabhāvaisaindriyasaṃvarabhedaisivātapativātaissariyasukhaitthiphoṭṭhabbavasānugaissappakataitthikuttaissariyādhipaccakārakaindriyanānattaiṭṭhakākhaṇḍaitthaṃnāmaicchitālābhaiñjitaindriyadamanaitthākappaindriyasuttaindhanaicchālobhasamāpannaissara suttaitthabhāvaññathābhāvaiṇapaṇṇaitarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiiccindriya-saṃvara-sīlaissāsasippaindriyaniyamairiyanaicchāvighātanaivaṇṇuvaṇṇantaiṭṭhakakuḍḍaissarakatavādīiriyāpathasukhasevanatāindriyayamakaiddhikaindavajirairiyāpathakopanaidhalokavijinanatthaissariyamadamattaitthibhāvalakkhaṇaitthantaraindriyavippakāraikkhiitaratraitarītaracīvarasantuṭṭhiikāraissarapurisaindhateindriya suttaissarajātikaindasāloitthippaṭibaddhaitthiluddhaiṇukkhepaindasamaissaragharaitthigumbaisuitikattabbatānepakkaṃitarītarayogaisippaveditairuitarathāindriyapaññattiitthippaccayantaisayo samuddakāisipabbajjāissariyādhipaccajeṭṭhakaṭṭhānaicchiticchitavatthuindriyaggayhaissariyasadisaissariyavossaggaiṭṭhakakuṭikāibbhavādaissariyavasaiṇādānaissādhammaiddhiicchitatthakasāvanaindasadisaimeicchamānaicchālobhaiñjanāimāyoihairiyāpathikaindriyasaṃvarasīlaiddhaisiliṅgaicchā suttaitthilīḷāiticittamanailliyāissāyitabhāvaicchiticchitappakāraicchiticchitakkhaṇaimasmāiddhimadaiddhivisavitāiṭṭhakakammaissaraseṭṭhikulaissāsakammaitonidānaindakhīlaindriya-paccayaindaluttakaivaṇṇaggahaṇaisippalobhikaiddhipāṭihīraissāyanalakkhaṇaissāsaṃicchābhedaindāsaniissariyabhūmiidappaccayāissaranimmānakāraṇaissāsaisimuggadāyakaicchanakaitthiyairāindanīlamayaitthipurisanissitaiddhipaṭilābhaindanīlamaṇiindriyadamanapaṭipadāimāsānaṃissāmacchariyaphalaissaraitthiratanaṃitvevaiiddhibalaitthīliṅgaicchānaṅgalavāsikaivaṇṇaisippalobhikāitthikāmaindriyapucchāijjhitabbabhāvanāindasiṭṭhaindanīloittaroitthigataicchiticchitārammaṇākāraicchitālābhahetuissukī suttaindhanakkhayaindaguiddhivasitāindriyagocara suttaijjhantaimassaissariyasampattaissaravacanaisibhatta theraissarabhūtaijjhānaṅgalaicchāvipariyāyaindriyantaraitivuttakaṃikārāgamaikkhatiiṭṭhagandhoitihāsoiṇaghātaitaratthaissātibhūtaiṭṭhāniṭṭhānubhavanalakkhaṇaiṭṭiyairiyāpatihoikkāsaindakasuttaindīvarapupphasāmaitarītaroiñjanakaranīvaraṇaitthirūpakaikkhantaiṭṭhakadvārakavāṭayojanaissāsaṃyojanaiñjanaindapattaiccānanagalaitihitihaissāyanaiṭṭhakāmūlaicchāvacāraindasiṭṭhaṭṭhaissaranimmitaibhaitthikumārikapaṭiggahaṇairiyāpathakappanaicchiticchitalābhīicchitakāmitaṭṭhaissarakulaissaranimmānavihāraiṇamokkhaiṭṭhaphalaiṭṭhakacayanasampannaindakūṭanivāsīitthipariggahaissaranimmāṇavādīidamatthikaisiiṭṭhakacitaiṅgoiddhippabhedoitthiaṅgaissarakuttadassanaicchāpakataillisaissaiddhipahonakatāicchākāraṇaittarīindasālakaitthaṃiṭṭhakapuñjaiṇasodanaindriyalokaissarāyatanaicchitārammaṇaindīvarapupphaindriyabhedaiṭṭhavipākaitthiyuttaiṇaṭṭhānaitthikāindoissariyakāmakārikāhetuisinisabhaindapurohitaisivātaparivātaicchanaṭṭhaicchānaṅgalavanasaṇḍaidaṃsaccābhinivesaindhanaṃicchādosaindiyāiṭṭhakantamanāpasaññīissāvādairiyāpathiyaisibhāsitaindaṭṭhaisimuggaiṭṭhakiṭṭhakāyaicchānangala suttaiddhippattaitthakāissarādhipaccaikhiikkhaṇāiriyāpathacariyāindriyamudutāiriṇaijjhanatthaindakhīlupamaiṅgaihalokikaiṭṭhakakuṭṭikaissukitāiṇapalibodhaiddhipahutāitiitthirūpavasānugaikkhitihāsapañcamaitthambhūtākhyānatthaindriyasahitaiñjiitthisahassaitthūmbhatalakkhaṇaindajuṭṭhaṭṭhaiṭṭhakāisikāimāyaṃindajālikaicc'icchitālābhadukkhaindriyasaṃvarasuttaindapattaṃitthāgāraṃitthipaṇḍakaissarahetukaiṇasuttaindasurasaitthirūpārammaṇaibhapippalīimābhiicchitaicchāvighātaitthībhāvaitthipurisasādhāraṇaisigili suttaiṇaparibhogaisisaṃghanisevitaiṅghitaitthivuttiindasālaissaravaimaidaṃissāppakataindriyakathāicchārahitaitivādappamokkhānisaṃsaidambhāvahetuijjāikkaṭaissāsīindriyasampannasuttairiyāimāsuitarītarapaccayasantosaindāyudhaṃiddhividhāindriyasamudayaissarattaindacāpaissariyasampattiindagopakaisisattamaindriyabaddhaillīhatthaiddhimāiccevaidamatthaiṭṭhakacchadanasadisaitthambhūtalakkhaṇaicchakaiddhimantaiṅghāḷaillisa jātakaiṭṭhakantamanāpavaṇṇayuttaisigiliimesaṃiṭṭhakavaḍḍhakīindriyapāṭavaissaramadaicchitabbaiṭṭhakācitaidhaindavāruṇīitthabhāvaitthiparināyakaindriyasaṃvarapariyantaindriyasamatāiṇaṭṭaicchiticchitadāyīitthattaissāmalaissitaicchāhataidhumaṃiṭṭhakākuṭṭaidhalokaparalokatthaidamatthitāissariyaṭṭhānaittarasaddhaindakūtaissariyavilāsaijjhanakavisesaikkhakaitocito caijjhamānaikkhanākāraiṭṭiyattheraiddhi suttaijjhanakaraṇūpāyabhāvaitthambhūtaiṅgitasaññāitthiṭṭhikaindriyavekallaiṭthakamayoitthamiṭṭhaindapuraitibhavābhava-kathāissukinindriyavasaiddhisampayuttaiṭṭhakacchadanaitthipadatthatāiddhimayapattacīvaradharaissarakuttitaindriyapañcakaissarakālaindriyasaṃvaraittarapaccupaṭṭhānaṭṭhaindriyakusalairiyā-pathaissāpariyuṭṭhānaiṭṭhakakapālaitthīnimittaindasahabyatāitthambhūtākhyānaindiyaiddhivikubbanatāicchantairiyāpathavihāraijjhiindriyaasaṃvaraissānirodhaiṭṭhagandhaitthīkumārīpaṭiggahanaissaraṭṭhairiyāpathasampannainduindriyaparipākaindajālikoicchāpaṭipakkhaidhalokaitthagāraicchālobhasamussayaiḷaissaranimmānabhāvaisibhaṇḍaiddhimayikaindriyabhāvanā suttaitikirāikkhaikkhāpayituṃiṭṭhābhyāsaindasattuicchāpekkhaisittaijaiṭṭhakapantiiriyāpathapucchāindanīlamaṇivaṇṇaiddhānubhāvaiddhikoṭṭhāsaicchatiitthipupphainaissāyitattaissarakuttaitocitoiñjitapaccayaindriyasamattairiyāpathavikopanaindaliṅgaicchāvisayagāmīitopaṭṭhāyaivaitibhavābhavakathāindriyādhiṭṭhānaissaramadasambhavaisigilipassaindadesitaṭṭhaicchāpabhedaindriyaparopariyattañāṇaitthannāmaiddhivisayaissāpakataissarānuvattakaitthattaṃindriyabhāvanānuyuttairiyanāindhihalokaimasmiṃindagopakasañchannaissaravatāitivādappamokkhaidaṁitthaṁiṅgatiihaṭṭhakanijjhānikaitthīindaliṅgaṭṭhaiṭaiṭṭhaṃindriyaṭṭhasambhavaiṭṭhakachadanaidhiitthiubhatobyañjanakaindanīlaṃikkhaṇikāindatiijjhanakakoṭṭhāsaissāvatiṇṇaitthirūpaicchiticchitarūpaissākaraṇaisipūgasamaññātaicchāvacarailaitthatthāyaitthaṃbhūtaitonāyatiṃicchiticchitabhājanavikatiiṭṭhappasiddhiindhanupādānaiñjanakaraitivuttaṃindīvaradalappabhaitthisaddairubbedaiddhinimmitaitojaindriyavavatthānaimāyaiddhipāda samyuttaittarajaccainjicchitaṭṭhānappattiisisiṅgairiyāpathamadaindriyaṃitihaidattayaṃindriyadesanāisiṇḍaitivuttakairiyantiimissairiyāpathacakkaiddhimahattaissattasuttaisidinnattheragāthāiṭṭhakagopānasicayairiyāpathasamasīsīillisajātakaitthibhaṇḍaitthidhuttaicchitalābhaissariyaluddhaiṭṭhamajjhattaibbhoiñjatiisabhaindagajjitaindabhavanaindāyudhaimissāisivaraissarasīlaikkaindīvarakalāpaissāsoissaranimmitavādaicchiicchāhetukaindriyaparopariyattasuttaissā suttaitthikathāicchāpabhavaiddhijaindriyarūpaindriyesu gutta-dvāratāiṇasāmikaindriyasaṃvarasaṃvutaissariyatāissarakaraṇaissāissāyanāitthidānaitthigandhaindriyabhūmiiddhābhisaṅkhāraitthissarairitvijoikkhugandhāindriyasampannaisivātapaṭivātaissarasantikaisoissariyāsāicchanaicchāissariyamahattaindriyasannissayaiṭṭhiicchitoindasamānagotta jātakaitihāsairiyāpathikacittaisseraṃikkhuisiddhajaisissamigaindapatthanagaraittarakālaicchānurūpaindappaṭimāiddhisampannaijjhanalakkhaṇaindagopakoitthikālaṅkatāiriyāpathanissitaicchitadaissariyapariyosānaitthakāvatiissariyatthikairiyāpathānubandhanailankiyaitthilakkhaṇaijjhanaiddhivisevitāiṭṭhakācayasampannaiṅgāḷaicchitatthaillīimesuiṭṭhakakuṭṭaittaravāsaisippalobhanāindagopakavaṇṇaissaranimmānavādaitthākaraissariyabhayaicchānaṅgalagāmaicchāidhapaññāindriyatāissābhyāsaindriyabaddhakathāissarakāraṇavādaitocitocaicchiticchitaissarakiccaindūpamaijjhamānavisesaindranagarīibbhaissāpariyuṭṭhitaicchitaṭṭhānaindavarīitthiratanaiṇuiddhipādavibhaṅgaitthā suttaicchāvirahitaicchiticchitadāyakaililīsaitthikuttalīḷāindaguttattheraiddhividhaimināiḍaṃissarabhāvahāniissariyakāmakārikāijjhitairuvedaicchatāiṇavāidhicchāvatīiddhi-pādaiṭatiitthisaṇṭhānaindriyabaddharūpaimassāicchādosaparetaintaiṅghaindiyācāpadhārīiddhipāṭihāriyaissāpahānaissariyabalaitthannāmoissariyaṃittarappasādaiṭṭhakāpākāraitthiviggahaindriyabalavemattañāṇaiccevaṃicchādāsabyaindaketuiṇasodhanaimamhiissāsaññnojanaikkhaṇikoisidāsaitthādhimuttairiyantaitthālaṅkāraindavāruṇīrukkhaissaranimmānavādīisitthaiṭṭhakacuṇṇamakkhitasīsaiṇatthaidhalokanissitaindriyasaṃvaravipannaindajeṭṭhakaiccaiṭṭhakācayaidappaccayatāpaṭiccasamuppādaindapaṭimāicchācāraitthivācakaissukīikhaigiindaikkhāissariyapaṭilābhaissariyaicchāvinayaindadumaimissaṃiṅgitākāraindriyapaccayaiṅgudīihalokikoidhatthaissariyasaṃvattaniyaindajāyāicchānurūpappavattiindriyaṭṭhaindakūṭaikkoicchādhūmāyitaicchitatthanipphattikāraṇaindriyadhīraissariyaṭṭhaitihāiriyiitthindriyaṃindriyapaccayālābhaindriyakiccaindriyavaggaiddhikovidaindhaijiindriyajātakaindriyasaṃvaroindikhaggadharaiddhipādadhīraindīvarīsāmaicchitappadesokkamanaiṅgāḷakhuindriyaguttaitthibhāvaiddhivikubbanaicchiticchitaṭṭhānasamanussaraṇasamatthatāidamsaccābhinivesakāyaganthaitaroindriyaissā-migaillīyituṁindriyasaṃvaravirahitaissariyaliṅgaissarakuttikaissariyappamāṇaina suttaitthitthikaicchiticchitaṭṭhānaissāmanikaissatiindriyārakkhāirutvijaindapatthapuraiṅgiriyāpathūpatthambhakaisīkāindīvarailangaicchiticchitarūpadassanasamatthatāissatthakaitikiraissaratāihaṭṭhakairiyāpathajaisināmakaissukīsuttaissarabherīicchitaṭṭhānagamanaiṇadānaitthinimittaitarītarasenāsanasantuṭṭhiidamatthīitarattaindasamānabhogaissaranimmānaicchitappadesaiñjanakaiṭṭhakāsopānaissarakatavādaindriyasaṃvarasampannaidhaṭṭhaissaranimmānahetuindavāruṇikāicchāsahitaissarabhattigaṇaiṭṭhārammaṇaissāsantevāsīitthicittaindavāruṇiindriyūpasamairīṇaissarakuṭumbikaisivhayaidhalokatthaindagūindaguttaissariyamattāicchanāvacaraicchitatthanipphattiissantiissarasamaṇārāmaimissāyaissaradārikāisiganaimesānaṃicchitākāraissaravantuitthirasaidāniiccāhuindriyasaṃyuttaissarajanaiṭṭhakāsantharaiddhiguṇaindkhīlaiñjitakāraṇaiṇasādhakaindakhilaitthaṃbhāvaitikāraissattaiñjaicchānidānakaindriyavasikaiṭṭhakāchadanaibhoidhalokacintāindajālaissarakataijjhatiikkhaṇaṃiddhipattaicchaiṭṭhoissariyakammaindriyavemattatāicchitavihāraidhumaitthiiṇasesairiyāpathabhañjanakaiddhilābhaitthividhāiticittasaṅkappaijjhanaiddhiidamatthajotakaindriyavemattairiyāpathaparivattanaindriyavegaiddhimayoicchitakkhaṇaicchāvisiṭṭhaindayavaiddhābhisaṅkhataicchitakaraiṭṭhasuttaicchitatthanibbattanaitibhedaittarasattaiñjitattaimamhāindavataindūidappaccayaissarasamanārāmaimāsaṃissariyapavattiijjhanakaindriyappattaidhalokoiriyatiitivādaicchāvighātadukkhaitthisaññīindriyāni suttaindavissaṭṭhaiddhivisayoitthambhāvaicchāgataicchānaṅgalasuttaissariyakāraṇaidhalokavijayaitarathattāiddhivināsaitaraindāvarīiddhiyaiddhivesārajjaisisaṃghairiyāpathabādhanaiṭṭhakacuṇṇaitthiphoṭṭhabbaindakairiyamānaittaraindavudhaisidatta suttaitaissaroicchāvacarappaṭicchādanaiṇaṭṭhairiyaissarakāraṇīiddhidhammaindriyaparopariyañāṇaiṭṭhakāpantiindakhīlasuttaijjateinduvāsaraiddhipādoissateiṭṭhakapākāraindriyavisayaissākāraidhaṁidaitthidosappaṭisaṃyuttaimesaṁiriyatoirandatīindakhīla suttaicchānaṅgalakaicchitabbakaisidinnaindavaṇṇaissaratthaissariyavibhavaitthippaccayaicchāvatiṇṇaimehiiṭṭhākāpākāraiṅgālakuicaindriyabhāvanāsuttaindasamānagottaidiittarapemaingirīsiicchāsabhāvaijjhateicchāvighātanibbattanakaindriyaggayhoitthittairandhatīitithāsailanāgaissāyamāicchānidānaimāidhalokabhāvīindanīlamaṇimayaindaggiimāhiiṭṭhakāguhāissāsācariyaiṭṭhakavatīnāmakaindanīlaitthaindakhīloicchitabhaṇḍaggahaṇaicchāvacarappahānappaṭicchādakaicchiticchitadhārāinduyuttaiticitaccevaiddhivasībhāvaiddhimayaindriyaṭṭhakaindasālarukkhaisipatanaṃissasiṅgaikkhanaiṭṭhakavatīissatta suttaiṇaṃisigilisuttaitthisoṇḍīikkhaṇikaisidāsīissariyaparihāraidhaṭṭhakaiṅgitairiyyasiidappaccayatāiṇaggāhakaiddhikathāissayatiindriyaparopariyattaiṇotiiriyāpathasannissitaitibhavābhavahetuindriya jātakaitihitihaparamparāidamaṭṭhīissācāraissatthaitisaccaparāmāsaindasaggottaissāpakatacittatāitoiñjayatiiṇāyikaindriyādhikabhāvaissāsiitthisabbaṅgasampannaijjhanaṭṭhaitthiliṅgaiṭṭhakasālāiṭṭhikāibhapipphalīidhalokika suttaindaṭṭhakaraṇaisigaṇaissariyādhipaccaindriyavibhaṅgaiddhipādukāirinaindriya-samattaisidattaicchanaitonidānaṃimebhiicchitākārakusalatāindriyavavatthānalakkhaṇaisserairubbedoitthimatiinandapadaijjatiisiḍiittarasampayuttaissariyalīlāidappaccayatāpaṭiccasamuppannaitthaŋindīvarīissāmanakaissāsaññojanaindriyappaccayaitthibhūtaiddhivaddhanaiṭṭhakakhaṇḍaittarappaccuppaṭṭhānaiddhimantindantiiṭṭhakākuḍḍaitthikhyaisidattasuttaicchānaṅgalaijjhamānakoṭṭhāsaitibhavābhavatāittarabhattīissarajanagehaittiyaindriyasaṃvarasiddhiittarabhattiijjhanakiriyāicchatthaiṭṭhavisayattaiṭṭhamajjhattārammaṇaisipūgaitthijanaindasagottaiṇāyakaindriyacariyāiṭṭhakamayaicchāpetiittarasamāpannaiddhiguṇūpapannaitthicchandaijjhanāissaranimmāṇaindriyasamattapaṭipādanairiyāpathasamparivattanatāindadiṭṭhaṭṭhaindāṇikāissoissaravādaicchiyamānaissariyasampadāiddhividhañāṇaindadhanuisippayātaitthisoṇḍaissariyasuttairiyāpathabhañjakaindanāmaindayavoitthambhūtoimaṃiṭṭhi°indriyasaṃvarasamanuggahitaindīvaraṃindanīlaiṭṭhakāissariyavisesaissariyalīḷāicchaṭṭaindasālaguhāicchitavatthuindriyavikāraikkhākuisindāitivādappamokkhānisaṃsatthaicchiticchitadhammabhāvanāitthi vaggaitotatoiṭṭhāniṭṭhaitthidhanaitthāgāraicchiticchitārammaṇānubhavanaindriyabaddhadhammaikāralopaiṭṭhakāmayaiddhipādaisidāsī therīindriyabhāvanāissāsiniṇāyikoisivesaidaŋitthikāraṇaindriyasaṃvarasukhaitthādhippāyaiddhippattoitihītihaicchāvasikaiṭṭharūpaisidattattheragāthāiṇaissariyamadaisibhūmanganaindalaṭṭhiindriyadhammaittaradassanaitthindriyaitthimissīiṇamūlaitthisotaicchārogāpadesaikkhuraitthimaṇḍaitikātabbakammaiṭṭhakaguhāikkhaṇasīlaindattaittarappemaindapatthaicchantikaijjhanakapāṭihāriyaindriyaparopariyaissaramanussaindriyahetuka

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,