Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hiri,【陰】 羞怯,羞愧感。 ~kopīna,【中】 喚醒羞怯(即:性器官)。 ~mantu,【形】 謙遜的,害羞的。(p358)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
hiri,(梵hrī)﹐【字根III.】慚(to be ashamed of)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hiri,Hirī,【陰】羞怯,慚。hirikopīna,【中】喚醒羞怯(即:性器官)。hirimantu,【形】謙遜的,害羞的。《阿毘達摩義廣釋》(Vibhv.p.84.):「‘慚’即厭惡於身惡行等。」(Hirīyati kāya-duccaritādīhi jigucchatīti hirī)。A.2.1-9./I,51.︰Hirī ca ottappañca.Ime kho,bhikkhave,dve sukkā dhammā lokaṁ na pāleyyuṁ,nayidha paññāyetha mātāti vā mātucchāti vā mātulānīti vā ācariyabhariyāti vā garūnaṁ dārāti vā.Sambhedaṁ loko agamissa,yathā ajeḷakā kukkuṭasūkarā soṇasiṅgālā.(諸比丘!若這兩種白法(慚愧)不護世,則世上所謂母、或所謂母、或所謂舅母、或所謂師母、或所謂導師之妻,將不揀別,世將混亂。譬如羊、山羊、雞、豬、狗、野狼等。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
hiri,﹐【字根III.】慚(to be ashamed of)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hiri:[f.] shyness; sense of shame.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hiri,& hirī (f.) [cp.Vedic hrī] sense of shame,bashfulness,shyness S.I,33; D.III,212; A.I,51,95; III,4 sq.,331,352; IV,11,29; Sn.77,253,719; Pug.71; Pv IV.73; J.I,129,207; Nett 50,82; Vism.8.Expld Pug.23 sq.; is one of the cāga-dhana’s: see cāga (cp.Jtm 311).-- Often contrasted to & combined with ottappa (cp.below) fear of sin:A.I,51; D.III,284; S.II,206; It.36; Nett 39; their difference is expld at Vism.464 (“kāya-duccarit’ādīhi hiriyatī ti hiri; lajjāy’etaṁ adhivacanaṁ; tehi yeva ottappatī ti ottappaṁ; pāpato ubbegass’etaṁ adhivacanaṁ”); J.I,129 sq.; DhsA.124.

--ottappa shame & fear of sin M.I,271; S.II,220; It.34; A.II,78; J.I,127,206; Tikp 61; Vism.221; DhA.III,73.Frequently spelt otappa,e.g.J.I,129; It.36.--kopīna a loin cloth M.I,10; Vism.31,195.--nisedha restrained by conscience S.I,7,168=Sn.462; Dh.143; DhA.III,86.--bala the power of conscientiousness A.II,150; Dhs.30,101.--mana modest in heart,conscientious D.II,78; M.I,43; S.II,159.(Page 732)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Hiri:A Yakkha chieftain to be invoked in time of need by followers of the Buddha.D.iii.205; DA.iii.970.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HIRI:[f] sự hổ thẹn,sự nhát sợ --kopīna [nt] cái làm cho hổ thẹn,là bộ phận sinh dục của nam hay nữ --mantu [a] thùy mị,khiêm tốn,thẹn thùng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
hiri:tàm,sự hổ thẹn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hiri:ဟိရိ (ဣ)
ရွက္ျခင္း။ ကာယဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ရွက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,