Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
handa:interj.[Sk.hanta] 好了, [勸誘語].
パーリ語辞典 水野弘元著
handa:interj.[Sk.hanta] いざ [勧めうながす語].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Handa,(表示指示、容許或聽任的虛詞),那麼,餵,好了,讓。(p356)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Handa,(表示指示、容許或聽任的虛詞),那麼,餵,好了,讓。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
handa:[an exhortative emphatic particle] well then; now; come along.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Handa,(indecl.) [cp.Sk.hanta,haṁ+ta] an exhortativeemphatic particle used like Gr.a)/ge dή or French allons,voilà:well then,now,come along,alas! It is constructed with 1st pres.& fut.,or imper,2nd person D.I,106,142; II,288; Sn.153,701,1132; J.I,88,221,233; III,135; DA.I,237 (=vavasāy’atthe nipāto); Nd2 697 (=padasandhi); Pv.I,103 (=gaṇha PvA.49); II,321 (=upasagg’atthe nipāta PvA.88); DhA.I,16,410 (handa je); SnA 200 (vvavasāne),491 (id.); VvA.230 (hand’‹-› âhaṁ gamissāmi).(Page 729)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
handa:Come! alas!
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HANDA:(cách nhấn mạnh sự khuyến khích) vậy thì,bây giờ đây,theo đây
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
handa:thế nên
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
handa:ဟႏၵ (အ)
ေကာင္းေလစြ။ တိုက္တြန္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,