Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
hāyati:[jahati hā 的 pass.]損失,消失,減損.ppr.hāyamāna.cf.hāyana; aor.ahāyatha.
パーリ語辞典 水野弘元著
hāyati:[jahati hā の pass.] 失われる,消失す,減損す.ppr.hāyamāna.cf.hāyana; aor.ahāyatha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hāyati,(hā + ya),減少,縮小,變瘦,變得衰弱。 【過】 hāyi。 【過分】 hīna。【現分】 hāyanta,hāyamāna。 【獨】 hāyitvā。(p357)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hāyati,(hā+ya),減少,縮小,變瘦,變得衰弱。【過】hāyi。【過分】hīna。【現分】hāyanta,hāyamāna。【獨】hāyitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hāyati:[hā + ya] diminishes; dwindles; wastes away.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hāyati,is Pass.of jahati [],in sense of “to be left behind,” as well as “to diminish,dwindle or waste away,disappear,” e.g.Nd1 147 (+pari°,antaradhāyati); Miln.297 (+khīyati); ppr.hāyamāna Nd2 543.Cp.hāyana.(Page 730)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
hāyati:see jahāti
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HĀYATI:(hā+ya) giải tán,giảm bớt,phí đi [aor] hāyi [pp] hīna [prp] hāyanta,hāyamāna [abs] hāyitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
hāyati:thối giảm,giảm sút
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hāyati:ဟာယတိ (ကမၼ) (√ဟာ+ယ)
ယုတ္၏။ ေလ်ာ့၏။ ဆုတ္ယုတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,