Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
hāpeti:① [jahati hā 的 caus.] 退失,失去,損失,丟捨.opt.hāpaye; ger.hāpetvā 殘留,遺漏.atthaṃ~ 退失.② [Sk.hāvayati<juhati hu 的 caus.] 祭祀,供養.pp.hāpita.
パーリ語辞典 水野弘元著
hāpeti:① [jahati hā の caus.] 退失す,失う,損失す,捨てる.opt.hāpaye; ger.hāpetvā 残して,遺漏して.atthaṃ~ 義を失う.② [Sk.hāvayati<juhati hu の caus.] 祭る,供養す.pp.hāpita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hāpeti,(hā + āpe),省略,疏忽,減少,延遲。【 過】 hāpesi。【 過分】 hāpita。【現分】 hāpenta。 【獨】 hāpetvā。(p357)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hāpeti,(hā+āpe),省略,疏忽,減少,延遲。【過】hāpesi。【過分】hāpita。【現分】hāpenta。【獨】hāpetvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hāpeti:[hā + āpe] omits; neglects; reduces; delays.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hāpeti,2 [in form=Sk.(Sūtras) hāvayati,Caus.of juhoti (see juhati),but in meaning=juhoti] to sacrifice to,worship,keep up,cultivate J.V,195 (aggiṁ;=juhati C.).See Kern,Toev.I.133.-- pp.hāpita.(Page 730)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hāpeti,1 [Caus.of to leave:see jahati; to which add fut.2nd sg.hāhasi J.III,172; and aor.jahi J.IV,314; V,469] 1.to neglect,omit A.III,44 (ahāpayaṁ); IV,25; Dh.166; J.II,437; IV,182; ahāpetvā without omitting anything,i.e.fully A.II,77; J.IV,132; DA.I,99.atthaṁ hāpeti to lose one’s advantage,to fail Sn.37; J.I,251.‹-› 2.to postpone,delay (the performance of ...) J.III,448; Vism.129.-- 3.to cause to reduce,to beat down J.I,124; II,31.-- 4.to be lost Sn.90 (? read hāyati).(Page 730)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
hāpeti:To dismiss,to forego,to forsake; to neglect; to lose; to omit
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HĀPETI:(hā+āpe) bỏ quên,bỏ sót,bớt ra,hoãn lại,bê trễ [aor] hāpesi [pp] hāpita [prp] hāpenta [abs] hāpetvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hāpeti:ဟာေပတိ (ကာ) (√ဟု+ဏာေပ)
ပူေဇာ္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hāpeti:ဟာေပတိ (ကာ) (√ဟာ+ဏာေပ)
ယုတ္ေစ၏။ ဆုတ္ယုတ္ေစ၏။ ေလွ်ာ့၏။ စြန္႔ေစ၏။
အဂၣံ ဟာေပတြာ၊ အဖိုးကို ယုတ္ေစ၍။ သေဗၺ ေတ အမေစၥ ဟာေပတြာ၊ ထိုအလံုးစံုေသာ အမတ္တို႔ကို ရာထူးမွ ႏုတ္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,