Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
guhā:f.[〃<guh] 窟,洞窟,洞穴,心.
パーリ語辞典 水野弘元著
guhā:f.[〃<guh] 窟,洞窟,洞穴,心.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
guhā:guhā(thī)
ဂုဟာ(ထီ)
[guhū+a+ā.,ṭī.6va9.]
[ဂုဟူ+အ+အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
guhā:[f.] a cave; cavern.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Guhā,(f.) [Vedic guhā,guh,gūhati to hide (q.v.) Dhtp 337:saṁvaraṇa] a hiding place,a cave,cavern (cp.kandara & see giriguhā); fig.the heart (in °āsaya).According to Bdhgh.(on Vin.I,58,see Vin.Texts I.174) “a hut of bricks,or in a rock,or of wood.” Vin.I,58,96,107,239,284; II,146; III,155; IV,48 (cp.sattapaṇṇi-guhā); Sn.772,958; J.II,418; VI,574; Vv 5016.

--āsaya hiding in the heart; or the shelter of the heart A.IV,98 (maccupāso+); J.V,367 (id.); Dh.37 (cittaṁ; see DhA.I,304).(Page 253)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
guhā:A cave; the heart
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
guhā:hang động nói chung,một trong các loại trú xứ hợp luật của tỳ khưu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
guhā:hang động,khe hở
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
guhā:ဂုဟာ (ထီ)
[ဂုဟူ+အ+အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၉။]
(၁) ဂူ။ (၂) ခႏၶာကိုယ္။ (၃) ၿပိႆျပဏီပင္။ (၄) မဟာဘုတ္။ ဂုဟာသယ-လည္းၾကည့္။ (၄)။ ဂုဟာသယ-(ခ)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
guhā:ဂုဟာ (ဣ) (ဂုဟ္+အာ)
ဖံုးကြယ္ရာ အရပ္။ လိုဏ္ေခါင္း။ ဂူ။ ၿပိႆျပဏီပင္။Hemionitis Cordifolia

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,