Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
guṇa:m.[〃] ①徳,功徳.-teja 德威力.-hīna 無徳的,失德的.②(琴)絃,(弓)弦,繩,線.③重,種,種類.diguṇa 二重.catugguṇa 四重.pañca kāma-guṇa 五種欲,五妙欲.④食樹木心的蟲,木蟲.-pāṇaka 木蟲.
パーリ語辞典 水野弘元著
guṇa:m.[〃] ①徳,功徳.-teja 德威力.-hīna 徳なき,德を失った.②絃,いと.③重,種,種類.diguṇa 二重.catugguṇa 四重.pañca kāma-guṇa 五種欲,五妙欲.④木(の心喰い)虫. -pāṇaka 木虫.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Guṇa,【陽】 德行,質量,繩索,線,弓弦,(與數字復合,它的意義=倍,例: diguṇa = 兩倍)。 ~kathā,【陰】 稱贊。 ~kittana,【中】 陳述德行。 ~gaṇa,【陽】 好質量的積聚。 ~vantu,【形】 有品德的。 ~ṇūpeta,【形】 擁有好質量的。 ~hīna 【形】 全無德行的。(p119)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Guṇa,【陽】德行,特質,繩索,線,弓弦,(與數位復合,它的意義=倍,例: diguṇa = 兩倍)。guṇakathā,【陰】稱贊。guṇakittana,【中】陳述德行。guṇagaṇa,【陽】好特質的積聚。guṇavantu,【形】有品德的。guṇūpeta,【形】擁有好特質的。guṇahīna,【形】全無德行的。guṇahantāraṁ(‹guṇa-hantar ‹han)﹐功德之傷害者(說人壞話者)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
guṇa:guṇa(pu)
ဂုဏ(ပု)
[gamu+a.gu+yu.,ṭī.388.]
[ဂမု+အ။ ဂု+ယု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၈။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
guṇa:guṇa(pu)
ဂုဏ(ပု)
[guṇa+a.gaṇa+a.goṇāpiyati āmantāpiyati attani patiṭṭhito puggalo daṭṭhuṃ sotuṃ pūjituṃ ca icchantehi janehīti guṇo.nīti,dhā.3va4.,ṭī.767.]
[ဂုဏ+အ။ ဂဏ+အ။ ေဂါဏာပိယတိ အာမႏၲာပိယတိ အတၱနိ ပတိ႒ိေတာ ပုဂၢေလာ ဒ႒ဳံ ေသာတုံ ပူဇိတုံ စ ဣစၧေႏၲဟိ ဇေနဟီတိ ဂုေဏာ။ နီတိ၊ဓာ။၃ဝ၄။ဓာန္၊ဋီ။၇၆၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
guṇa:[m.] virtue; quality; a cord or string; a bow-string; (with numerals:diguṇa = twofold).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Guṇa,2 [Derivation unknown.Cp.Sk.ghuna] a woodworm J.III,431 (°pāṇaka).(Page 252)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Guṇa,2 [for which often guḷa with common substitution of ḷ for ṇ,partly due to dissimilation,as mālāguḷa › mālāguṇa; cp.Sk.guṇikā tumour:guḷa and gaḷa,veḷu:veṇu,and note on gala] a ball,a cluster,a chain (?),in anta° the intestines; M.I,185--,Kh 11.,cp.KhA 57 for expln.-- mālāguṇa a garland or chain (cluster) of flowers Dh.53 (but °guḷa at J.I,73,74).See guḷa3.(Page 252)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Guṇa,1 [Non-Aryan?] 1.a string,a cord -- (a) of a robe,etc.,in (kāya-bandhanaṁ) saguṇaṁ katvā to make tight by tying with a knot Vin.I,46 (Vin.Texts:“laying the garments on top of each other,” wrongly construed); II,213 (trsln.“folding his garments”); cp.guṇaka.‹-› (b) of musical instruments Vin.I,182=A.III,375 (vīṇā).,-- (c) of a bow,in aguna stringless J.V,433 (dhanu).‹-› 2.(a strand of a rope as) constituent part,ingredient,component,element; with numerals it equals --fold,e.g.pañca kāmaguṇā the 5 strands of kāma,or 5--fold craving (see kāma); ekaguṇaṁ once,diguṇaṁ twice Sn.714; diguṇaṁ nivāpaṁ pacitvā cooking a double meal VvA.63; catugguṇa fourfold,of a saṅghāti D.II,128; S.II,221,cp.Rhys Davids,Dialogues II.145.aṭṭhaguṇa (hirañña) Th.2,153; aneka-bhāgena guṇena seyyo many times or infinitely better Pv IV.19; sataguṇena sahassa° 100 and 1,000 times PvA.41; asaṅkheyyena guṇena infinitely,inconceivably Miln.106; sataguṇaṁ sahassaguṇaṁ Vism.126.-- 3.(a part as) quality,esp.good quality,advantage,merit J.I,266; II,112; III,55,82.-- lobha° Sn.663; sādhu° Sn.678; sīla° J.I,213; II,112; Buddha° J.II,111; pabbajita° J.I,59.

--aggatā state of having the best qualities,superiority Dpos IV.1.--aḍḍha rich in virtue Sdhp.312,561.--upeta in khuppipāsāhi guṇûpeto as PvA.10 is to be read khuppipās’âbhibhūto peto.--kathā “tale of virtue,” praise J.I,307; II,2.--kittana telling one’s praises PvA.107,120.--guṇika in phrase tantākulajāta g-g-jāta at S.IV,158,see under guḷā-guṇṭhika.(Page 252)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GUṆA:[m] đức hạnh,khả năng,sợi giây,giây cung diguṇa hai lần --kathā [f] khen ngợi --kittana [nt] thuật lại về đức hạnh của người --gaṇa [m] tích trữ nhiều đức lành --vantu [a] đức độ --ṇūpeta [a] ban cho,phú cho nhiều đức độ tốt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
guṇa:ဂုဏ (ပု)
[ဂုဏ+အ။ ဂဏ+အ။ ေဂါဏာပိယတိ အာမႏၲာပိယတိ အတၱနိ ပတိ႒ိေတာ ပုဂၢေလာ ဒ႒ဳံ ေသာတုံ ပူဇိတုံ စ ဣစၧေႏၲဟိ ဇေနဟီတိ ဂုေဏာ။ နီတိ၊ဓာ။၃ဝ၄။ဓာန္၊ဋီ။၇၆၇။]
(၁) (သီလစေသာ) ဂုဏ္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူး၊ ခ်ီးမႊမ္းအပ္ေသာတရား၊ ကုသိုလ္။ (၂) အက်ိဳး၊ အက်ိဳးအာနိသင္။ (၃) အထပ္၊ အလႊာ။ (၄) အေႏွာင္အဖြဲ႕။ (၅) အေပါင္းအစု၊ အဖို႔အစု။ (၆) (အျဖဴစေသာ) ဂုဏ္။ (၇) အျပဓာန္။ (၈) မွီရာပုဒ္၏ (ကိုယ္ပိုင္မရွိ)။ (၉) ေရတြက္ျခင္း၊ ေျမႇာက္ပြါးျခင္း။ (၁ဝ) ဂုဏတကၠဒြန္း။ (တိ) (၁၁) အက်ိဳးေက်းဇူး-ရွိေသာ-,ယွဉ္ေသာ-,တကြျဖစ္ေသာ။ ဂုဏာဂုဏဝိဒူ-လည္းၾကည့္။ ကာမဂုဏ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
guṇa:ဂုဏ (ပု)
[ဂမု+အ။ ဂု+ယု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၈၈။]
ညႇိဳ႕။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
guṇa:ဂုဏ
စု = အာမႏၲေန-တိုင္ပင္ေျပာဆိုျခင္း၌။ ဂုေဏတိ၊ ဂုဏယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
guṇa:ဂုဏ (ပ)
ႀကိဳးေသး။ ေစာင္းႀကိဳး။ ေလးညႇိဳ႕။ ေက်းဇူး။ ေက်းဇူးတရား ဖြဲ႕စည္းေပါင္းစုျခင္း။ ျဒဗ္ကို မွီေသာ ထင္ရွားေသာ သေဘာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,