Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
guḷa:m.[Sk.guḍa] ①圓形物,球,球形物.②砂糖,糖.③(花)房群※(一串,一簇,一群,一叢,cluster),鎖鏈(chain).maṇi-gula 一串(摩尼)珠寶(a cluster of jewels).puppha-guḷa 花環(a chain of flowers,a garland) [※ 花或果實等的群集多數,於枝垂下的部份,例如一串(葡萄等)].
パーリ語辞典 水野弘元著
guḷa:m.[Sk.guḍa] ①玉,球.②砂糖,糖.③房群,鎖.maṇi-gula玉の房.puppha-guḷa 花環.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
guḷa:m.[Sk.guḍa] ①玉,球.②砂糖,糖.-āsava甘蔗酒.-odaka砂糖水.-karaṇa制糖场.-kumbha砂糖壶.③房群,鎖.maṇi-gula玉の房.puppha-guḷa 花環.④糸玉.-vālaka.古着类,ほろ
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Guḷa,【中】 糖,糖蜜,球,球體。 ~kīḷā,【陰】 玩球,玩彈球。(p120)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Guḷa,3,【中】團、串(a cluster)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Guḷa,2,【中】(甘蔗)糖(sugar),糖蜜(molasses)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Guḷa,1(梵 guḍa & gulī 球,guṭikā 藥丸﹑小球,guṇikā tumour腫),【中】球,球體。guḷakīḷā,【陰】玩球,玩彈球。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Guḷa,﹐1.球。2.糖、糖蜜(molasses)。3.一串(cluster)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
guḷa:guḷa(pu)
ဂုဠ(ပု)
[gu+ḷa.guḷa+a.,7.226.,ṭī.462.(guḍa-saṃ)]
[ဂု+ဠ။ ဂုဠ+အ။ ေမာဂ္၊၇။၂၂၆။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၂။(ဂုဍ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
guḷa:[nt.] sugar; molasses; a ball; a globe.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Guḷa,3 [for guṇa2,due to distance dissimilation in maṇiguṇa and mālāguṇa›maṇigula and mālāgula; cp.similarly in meaning and form Ohg.chliuwa›Ger.knäuel] a cluster,a chain (?),in maṇi° a cluster of jewels,always in simile with ref.to sparkling eyes “maniguḷa-sadisāni akkhīni” J.I,149; III,126,184 (v.l.BB °guḷika); IV,256 (v.l.id.); mālā° a cluster,a chain of flowers,a garland J.I,73,54; puppha° id.Dh.172,233.(Page 253)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Guḷa,2 (Non-Aryan?] sugar,molasses Vin.I,210,224 sq.,245.-- saguḷa sugared,sweet,or “with molasses” J.VI,324 (saguḷāni,i.e.saguḷa-pūve pancakes).

--āsava sugar-juice VvA.73.--odaka s.--water Vin.I,226.--karaṇa a sugar factory ibid.210.--pūvaka sweet cake Mhvs 10.3.--phāṇita molasses VvA.179.(Page 253)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Guḷa,1 [Sk.guḍa and gulī ball,guṭikā pill,guṇikā tumour; to *gleu to make into a ball,to conglomerate.Cp.Sk.glauḥ ball; Gr.gloutόs; Ohg.chliuwa; Ger.kugel,kloss; E.clot,cleat; also *gel with same meaning:Sk.gulma tumour,gilāyu glandular swelling; cp.Lat.glomus,globus; Ger.klamm; E.clamp,clump.A root guḷ is given by Dhtp 576,77 in meaning of “mokkha”] a ball,in cpds.sutta° a ball of string (=Ohg.chliuwa) D.I,54=; M.III,95; PvA.145; ayo° an iron globe Dh.308; DA.I,84; loha° of copper Dh.371; sela° a rockball,i.e.a heavy stone-ball J.I,147.

--kīḷā play at ball DhA.I,178; III,455; IV,124.--parimaṇḍala the circumference of a ball,or (adj.) round,globular,like a ball PvA.253.(Page 253)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GUḶA:[nt] đường,trái banh,quả địa cầu,mật mía --kīḷā [f] đá banh
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
guḷa:loại bọt sệt nổi lên trên mặt nồi nấu đường mía,tỳ khưu dùng được nếu pha loãng với nước có thể uống buổi chiều
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
guḷa:ဂုဠ (ပု)
[ဂု+ဠ။ ဂုဠ+အ။ ေမာဂ္၊၇။၂၂၆။ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၂။(ဂုဍ-သံ)]
(၁) (က) တင္လဲခဲ (ထန္းလ်က္၊ ၾကံသကာ)။ (ခ) တင္လဲရည္ (အႏုစား)၊ ေရႏု။ (၂) အလုံး။ ဂုဠကီဠာ-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
guḷa:ဂုဠ
ဘူ = ရကၡာယံ-ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌၊ သေဒၵ စ-အသံ ျပဳျခင္း၌လည္း။ ဂုဠတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
guḷa:ဂုဠ (ပ)
အလံုး။ ဂံုညင္းလံုး။ ရြဲလံုး။ ေဘာ္လံုး။ ၾကံသကာ။ တင္လဲ။ ထန္းလ်က္ (တာလဂုဠ)။
ဂုဠံ ကီဠေႏၲာ၊ ဂံုညင္းလံုးကို ကစားေနစဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,