Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gotta:n.[Sk.BSk.gotra] 姓,氏姓,種姓,家系(家世血統).-paṭisārin 依賴(依止)家系的.-vāda 家系論(talk over lineage),自誇種姓.
パーリ語辞典 水野弘元著
gotta:n.[Sk.BSk.gotra] 姓,氏姓,種姓,家系.-paṭisārin 家系に依れる.-vāda 家系論,種姓を誇る.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gotta:n.[Sk.BSk.gotra] 姓,氏姓,種姓,家系.-paṭisārin 家系に依れる.-mada家系憍.-rakkhitā姓护女.-lesa种姓似.-vāda 家系論,種姓を誇る
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gotta,【中】 氏族,祖先。(p121)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gotta,(Vedic gotra,to go),【中】氏族,祖先(ancestry,lineage)。nāmagottaṁ﹐名字種姓。‘gotta’與‘vaṁsa種姓’不同。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gotta:gotta(na)
ေဂါတၱ(န)
[gupa+ta]
[ဂုပ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gotta:gotta(na)
ေဂါတၱ(န)
[go+tā+a.gaṃ (gavaṃ saddaṃ.rū.568).tāyatīti gottaṃ,gosaddena cettha abhidhānaṃ buddhi ca vuccati.vimati,1.42.sārattha,2.231.sārattha,3.371.kaṅkhā,ṭī,.26va.dī,ṭī,1.29va.sī,ṭī,,2.216.]
[ေဂါ+တာ+အ။ ဂံ (ဂဝံ သဒၵံ။႐ူ။၅၆၈)။တာယတီတိ ေဂါတၱံ၊ ေဂါသေဒၵန ေစတၳ အဘိဓာနံ ဗုဒၶိ စ ဝုစၥတိ။ ဝိမတိ၊၁။၄၂။ သာရတၳ၊ ၂။၂၃၁။ သာရတၳ၊၃။၃၇၁။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၂၆ဝ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၂၉ဝ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၂၁၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gotta:[nt.] clan; ancestry.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gotta,(nt.) [Vedic gotra,to go] ancestry,lineage.There is no word in English for gotta.It includes all those descended,or supposed to be descended,from a common ancestor.A gotta name is always distinguished from the personal name,the name drawn from place of origin or residence,or from occupation,and lastly from the nick-name.It probably means agnate rather than cognate.About a score of gotta names are known.They are all assigned to the Buddha’s time.See also Rh.D.Dialogues I.27,195 sq.--jāti gotta lakkhaṇa Sn.1004; gotta salakkhaṇa Sn.1018; Ādiccā nāma gottena,Sākiyā nāma jātiyā Sn.423; jāti gotta kula J.II,3; jātiyā gottena bhogena sadisa “equal in rank,lineage & wealth” DhA.II,218.-- evaṁ-gotta (adj.) belonging to such & such an ancestry M.I,429; II,20,33; kathaṁ° of what lineage,or:what is your family name? D.I,92; nānā° (pl.) of various families Pv.II,916.-- With nāma (name & lineage,or nomen et cognomen):nāmagottaṁ Vin.I,93; II,239; D.I,92 (expl.at DA.I,257:paññatti-vasena nāmaṁ paveṇi-vasena gottaṁ:the name for recognition,the surname for lineage); Sn.648; Vv 8445 (with nāma & nāmadheyya; expl.at VvA.348‹-› 349:nāmadheyya,as Tisso,Phusso,etc.; gotta,as Bhaggavo Bhāradvājo,etc.).-- gottena by the ancestral name:Vin.I,93; D.II,154; Sn.1019; Dh.393; gottato same J.I,56.Examples:Ambaṭṭha Kaṇhāyana-gottena D.I,92; Vipassī Koṇḍañño g°; Kakusandho Kassapo g°; Bhagavā Gotamo g° D.II,3; Nāgito Kassapo g° DA.I,310; Vasudevo Kaṇho g° PvA.94.

--thaddha conceited as regards descent (+jāti° & dhana°) Sn.104; --pañha question after one’s family name Sn.456; --paṭisārin (adj.) relying on lineage D.I,99 (cp.Dialogues I.122); A.V,327 sq.; --bandhava connected by family ties (ñāti°+) Nd2 455; --rakkhita protected by a (good) name Sn.315; VvA.72; --vāda talk over lineage,boasting as regards descent D.I,99.(Page 255)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Gotta,Goda:See Godatta (2).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GOTTA:[nt] dòng giống,tổ phụ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gotta:họ tộc,dòng họ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gotta:ေဂါတၱ(န)
[ေဂါ+တာ+အ။ ဂံ (ဂဝံ သဒၵံ။႐ူ။၅၆၈)။တာယတီတိ ေဂါတၱံ၊ ေဂါသေဒၵန ေစတၳ အဘိဓာနံ ဗုဒၶိ စ ဝုစၥတိ။ ဝိမတိ၊၁။၄၂။ သာရတၳ၊ ၂။၂၃၁။ သာရတၳ၊၃။၃၇၁။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၂၆ဝ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၂၉ဝ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၂၁၆။]
(၁) အႏြယ္။ (၂) အမည္။ (တိ) (၃) အႏြယ္ရွိေသာ၊ အႏြယ္ဝင္ျဖစ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gotta:ေဂါတၱ(န)
[ဂုပ+တ]
(၁) နိဗၺာန္။ (၂) သမာပတ္ ၈-ပါး။ (တိ) (၃) ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ၊ သူ။ ေဂါတၱီ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
gotta:ေဂါတၱ
ဘူ = ဝံေသ-အႏြယ္၌၊ ဝါ-အမ်ိဳးအႏြယ္ စပ္ဖြဲ႕ျခင္း၌။ ေဂါတၱတိ၊ ေဂါတတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gotta:ေဂါ-တၱ (န)
အႏြယ္။ အမ်ိဳးအႏြယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,