Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gotrabhū:a.m.種姓,種姓者 [聖位之前的位階(聖位的前一位階) 或 根本定的前一位階].
パーリ語辞典 水野弘元著
gotrabhū:a.m.種姓,種姓者 [聖位直前の位,または根本定直前の位].
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gotrabhū:a.m.種姓,種姓者 [聖位直前の位,または根本定直前の位].-citta种姓心.-cetanā种姓思.-ñāṇa种姓智.-dhamma种姓地法
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gotrabhū,【形】 破壞世系的人。(p121)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gotrabhū,【形】破壞種姓的人。Gotrabhū-ñāṇa,種姓智 (改變凡夫﹝puthujjana﹞的種姓成為聖人﹝ariya-puggala﹞種姓,進入須陀洹道之前的一位階。gotta(梵BSk.Gotra:姓、氏姓、種姓、家系)。《增支部註》(AA.9.8-10./IV,170.):gotrabhūti sotāpattimaggassa anantarapaccayena sikhāpattabalavavipassanā-cittena samannāgato.(種姓(心):緊接的須陀洹道是,得到具有強勁毘缽舍那頂峰之心。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
gotrabhū: 「成為這世系中的」(種姓者)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gotrabhū:gotrabhū(pu)
ေဂါၾတဘူ(ပု)
[gotta+matta+bhū+kvi.gottaṃ vuccati sādhāraṇanāmaṃ,matta-saddo luttaniddiṭṭho,tasmā samaṇāti gottamattaṃ anubhavanti dhārentīti gotrabhuno.ma,ṭī,3.411.so hi ]]samaṇo]]ti gottamattaṃ anubhavati vindati na samaṇadhamme attani avijjamānatāti ]]gotrabhū]] ti vuccati.nīti,pada.1va5.]
[ေဂါတၱ+မတၱ+ဘူ+ကြိ။ ေဂါတၱံ ဝုစၥတိ သာဓာရဏနာမံ၊ မတၱ-သေဒၵါ လုတၱနိဒၵိေ႒ာ၊ တသၼာ သမဏာတိ ေဂါတၱမတၱံ အႏုဘဝႏၲိ ဓာေရႏၲီတိ ေဂါၾတဘုေနာ။ မ၊ဋီ၊၃။၄၁၁။ ေသာ ဟိ "သမေဏာ"တိ ေဂါတၱမတၱံ အႏုဘဝတိ ဝိႏၵတိ န သမဏဓေမၼ အတၱနိ အဝိဇၨမာနတာတိ "ေဂါၾတဘူ" တိ ဝုစၥတိ။ နီတိ၊ပဒ။၁ဝ၅။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gotrabhū:gotrabhū(na)
ေဂါၾတဘူ(န)
[gotrabhū+vodāna.gotrabhū+gotrabhū]
[ေဂါၾတဘူ+ေဝါဒါန။ ေဂါၾတဘူ+ေဂါၾတဘူ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gotrabhū:gotrabhū(pu,na)
ေဂါၾတဘူ(ပု၊န)
[gotta+bhū+kvi.puṃnitea dīgha ,napuṃnitearassa .nīti,pada.116.napuṃarānitea maṇimañjū,1.474-5-nitea bhū ka abhibhavanattha mahoso abhisaddākyehūyueaç eieaanekatthaso bhūka abhibhavanattha hohūyueaç uppāda (=) a horānitea bhūa kāhūyuea ¤.]
[ေဂါတၱ+ဘူ+ကြိ။ ပုံလိင္၌ ဒီဃႏွင့္ ႐ုပ္ၿပီးသည္၊ နပုံလိင္၌ရႆႏွင့္ ႐ုပ္ၿပီးသည္။ နီတိ၊ပဒ။၁၁၆။ နပုံလိင္အရာ၌ မဏိမၪၨဴ၊၁။၄၇၄-၅-၌ ဘူဓာတ္ သက္သက္က အဘိဘဝနတၳကို မေဟာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဘိသဒၵါေက်သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း,ဓာတ္၏အေနကတၳျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘူဓာတ္သက္သက္ကလည္း အဘိဘဝနတၳကို ေဟာႏိုင္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း,ဥပၸါဒ (=ျဖစ္ျခင္း) အနက္ကို ေဟာရာ၌ ဘူဓာတ္အတြင္းဝယ္ ကာ႐ိုက္ဝင္သည္ဟူ၍ ၎ဆိုသည္။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
gotrabhū:s.javana .
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
gotrabhū:lit.'who has entered the lineage (of the Noble Ones)',i.e.the Matured One.

I.'Maturity-Moment' (gotrabhū-citta) is the last of the 4 impulsive moments (javana,q.v.; cf.viññāṇa-kicca) immediately preceding the entering into an absorption (jhāna,q.v.) or into one of the supermundane paths (s.ariya-puggala,A.).Cf.visuddhi VII.

II.The 'Matured One'."He who is endowed with those things,immediately upon which follows the entrance into the noble path (ariya-magga),this person is called a 'Matured One'." (Pug 10).In the Com.to this passage it is said:He who through perceiving Nibbāna,leaves behind the whole multitude of worldlings (puthujjana,q.v.),the family of worldlings,the circle of worldlings,the designation of a worldling and enters into the multitude of the Noble Ones,the family of the Noble Ones,the circle of the Noble Ones,and obtains the designation of a Noble One,such a being is called a Matured One." By this state of consciousness is meant the lightning-like transitional stage between the state of a worldling and that of a Sotāpanna; s.ariya-puggala.- Gotrabhū is mentioned in this sense,i.e.as 9th ariyapuggala (q.v.),in A.IX,10; X,16.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gotrabhū:[adj.] one who destroys the lineage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gotrabhū,“become of the lineage”; a technical term used from the end of the Nikāya period to designate one,whether layman or bhikkhu,who,as converted,was no longer of the worldlings (puthujjanā),but of the Ariyas,having Nibbāna as his aim.It occurs in a supplementary Sutta in the Majjhima (Vol.III,256),and in another,found in two versions,at the end of the Aṅguttara (A.IV,373 and V.23).Defined at Pug.12,13 & Vism.138; amplified at Ps.I,66--68,frequent in P (Tikap.154 sq.,165,324 etc.),mentioned at VvA.155.On the use of gotrabhū in medieval psychology see Aung,in Compendium,66--68.Comp.the use of upanissaya at J.I,235.-- °ñāṇa,PPA 184; Vism.673.Ā° Vism.683.(Page 255)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gotrabhū:One who is in a fit state to receive sanctification; a monk.I am indebted to Subhūti for several extracts explanatory of this term; in its first sense it means,"one whose mind is in that state of strong illumination which immediately brings about the at
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GOTRABHŪ:[a] người đang vượt qua ranh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gotrabhū:sự chuyển tộc,chuyển tánh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gotrabhū:ေဂါၾတဘူ (ပု၊န)
[ေဂါတၱ+ဘူ+ကြိ။ ပုံလိင္၌ ဒီဃႏွင့္ ႐ုပ္ၿပီးသည္၊ နပုံလိင္၌ရႆႏွင့္ ႐ုပ္ၿပီးသည္။ နီတိ၊ပဒ။၁၁၆။ နပုံလိင္အရာ၌ မဏိမၪၨဴ၊၁။၄၇၄-၅-၌ ဘူဓာတ္ သက္သက္က အဘိဘဝနတၳကို မေဟာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဘိသဒၵါေက်သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း,ဓာတ္၏အေနကတၳျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘူဓာတ္သက္သက္ကလည္း အဘိဘဝနတၳကို ေဟာႏိုင္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း,ဥပၸါဒ (=ျဖစ္ျခင္း) အနက္ကို ေဟာရာ၌ ဘူဓာတ္အတြင္းဝယ္ ကာ႐ိုက္ဝင္သည္ဟူ၍ ၎ဆိုသည္။]
(ပု) (၁) နိဗၺာန္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ ျဖစ္ေသာသူ၊ ေဂါၾတဘူႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူ။ (န) (၂) ကာမအႏြယ္-ပုထုဇသ္အႏြယ္-ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ စိတ္၊ မဟဂၢဳတ္အႏြယ္-ေလာကုတၱရာအႏြယ္-ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ စိတ္၊ ေဂါၾတဘူစိတ္၊ ေဂါတၱဘူဉာဏ္၊ အႏုလုံစိတ္၊ အႏုလုံဉာဏ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gotrabhū:ေဂါၾတဘူ (န)
[ေဂါၾတဘူ+ေဝါဒါန။ ေဂါၾတဘူ+ေဂါၾတဘူ]
ေဂါၾတဘူစိတ္,ေဝါဒါန္စိတ္၊ ေဂါၾတဘူစိတ္,ေဂါၾတဘူစိတ္ႏွင့္တူေသာ ေဝါဒါန္စိတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gotrabhū:ေဂါၾတဘူ (ပု)
[ေဂါတၱ+မတၱ+ဘူ+ကြိ။ ေဂါတၱံ ဝုစၥတိ သာဓာရဏနာမံ၊ မတၱ-သေဒၵါ လုတၱနိဒၵိေ႒ာ၊ တသၼာ သမဏာတိ ေဂါတၱမတၱံ အႏုဘဝႏၲိ ဓာေရႏၲီတိ ေဂါၾတဘုေနာ။ မ၊ဋီ၊၃။၄၁၁။ ေသာ ဟိ "သမေဏာ"တိ ေဂါတၱမတၱံ အႏုဘဝတိ ဝိႏၵတိ န သမဏဓေမၼ အတၱနိ အဝိဇၨမာနတာတိ "ေဂါၾတဘူ" တိ ဝုစၥတိ။ နီတိ၊ပဒ။၁ဝ၅။]
ရဟန္းဟူေသာ အမည္အႏြယ္မွ်ကို-ေဆာင္တတ္-ရ-ေသာသူ၊ ရဟန္းတု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gotrabhū:ေဂါၾတ-ဘူ (တိ)
မဟဂၢဳတ္အႏြယ္ ျဖစ္ေသာ။
ယေၪၥတၳ သဗၺႏၲိမံ တံ ပရိတၱေဂါတၱာဘိဘဝနေတာ မဟဂၢေဂါတၱဘာဝနေတာ စ ေဂါၾတဘူတိ ဝုစၥတိ၊ ဤေနရာ၌ ဤအလံုးစံုေသာ စိတ္တို႔တြင္ အၾကင္စိတ္သည္ ရွိ၏၊ ထိုစိတ္ကို ကာမာဝစရအႏြယ္ကို ႏွိပ္နင္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း မဟဂၢဳတ္အႏြယ္ကို ပြားေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေဂါၾတဘူဟု ေခၚေဝၚအပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,