Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gorasa:m.牛乳.pañca gorasā五味,五种の牛乳[khīra(乳),dadhi(酪),navanīta(生酥),sappi(熟酥),sappi-maṇḍa(醍醐)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gorasa:gorasa(pu)
ေဂါရသ(ပု)
[go+sañjāta+rasa.khīrādayo pañca goto sañjātarasā.,ṭī.5va1.]
[ေဂါ+သၪၨာတ+ရသ။ ခီရာဒေယာ ပၪၥ ေဂါေတာ သၪၨာတရသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅ဝ၁။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
gorasa:chỉ chung các sản phẩm chế biến từ sữa,như bơ hay sữa đông,sữa chua
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gorasa:ေဂါရသ (ပု)
[ေဂါ+သၪၨာတ+ရသ။ ခီရာဒေယာ ပၪၥ ေဂါေတာ သၪၨာတရသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅ဝ၁။]
ႏြားမွျဖစ္ေသာအရသာ၊ ႏြားႏို႔စေသာ အစာအာဟာရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gorasa:ေဂါ-ရသ (ပ)
ႏြားႏို႔အရသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,