Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gopānasī:f.椽,椽木(古代建築中用以支撐房頂與屋瓦的木條).-vaṅka 像椽木那樣彎曲的 [as crooked as a rafter (of old people),比喻人年老上了年紀而彎腰駝背].
パーリ語辞典 水野弘元著
gopānasī:f.垂木,たるき.-vaṅka 垂木のように曲った.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gopānasī,【陰】 重詹,支撐屋頂結構的彎梁。 ~vaṅka,【形】 像 gopānasī一樣的彎曲。(p121)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gopānasī,【陰】重檐,支撐屋頂結構的彎梁。gopānasīvaṅka,【形】像重檐一樣的彎曲。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gopānasī:gopānasī(thī)
ေဂါပါနသီ(ထီ)
[gopāna+si+a+ī.gaṃvassodakaṃç sūriyādikiraṇañca pivanti vināsayanti abbhantaramappavesanavasenāti gopānā,iṭṭhakādayo.tāni sinontibandhanti etthāti gopānasī.,ṭī.221.]
[ေဂါပါန+သိ+အ+ဤ။ ဂံဝေႆာဒကံ,သူရိယာဒိကိရဏၪၥ ပိဝႏၲိ ဝိနာသယႏၲိ အဗ႓ႏၲရမပၸေဝသနဝေသနာတိ ေဂါပါနာ၊ ဣ႒ကာဒေယာ။ တာနိ သိေနာႏၲိဗႏၶႏၲိ ဧတၳာတိ ေဂါပါနသီ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gopānasī:[f.] a bent beam supporting the framework of a roof.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gopānasī,(f.) a beam supporting the framework of a roof,shaped *l; fig.of old people,bent by age (see °vaṅka).Vin.III,65,81; S.II,263; III,156; V,43,228; M.I,80; A.I,261; III,364; V,21; Vism.320; DhA.II,190; VvA.188.

--gaṇā (pl.) a collection of beams,the rafters Vv 784--bhogga (-sama) bent like a rafter (nārī) J.III,395; --vaṅka (gopānasi°) as crooked as a rafter (of old people,cp.BSk.gopānasī-vakra AvŚ II.25n5) S.I,117; M.I,88; A.I,138.(Page 255)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gopānasī:The A shaped rafters of the roof of a hut
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GOPĀNASĪ:[f] cây đà cong để đỡ sườn của mái nhà --vaṅka [a] cong như sừng bò
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gopānasī:ေဂါပါနသီ (ထီ)
[ေဂါပါန+သိ+အ+ဤ။ ဂံဝေႆာဒကံ,သူရိယာဒိကိရဏၪၥ ပိဝႏၲိ ဝိနာသယႏၲိ အဗ႓ႏၲရမပၸေဝသနဝေသနာတိ ေဂါပါနာ၊ ဣ႒ကာဒေယာ။ တာနိ သိေနာႏၲိဗႏၶႏၲိ ဧတၳာတိ ေဂါပါနသီ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၁။]
အျခင္ရနယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gopānasī:ေဂါပါနသီ (ဣ)
အျခင္။ ရနယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,