Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gocchaka:m.[Sk.gutsaka] 束,群,種類.
パーリ語辞典 水野弘元著
gocchaka:m.[Sk.gutsaka] 束,群,種類.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gocchaka,【陽】 束,串。(p121)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gocchaka,【陽】束,串。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gocchaka:gocchaka(ti)
ေဂါစၧက(တိ)
[gocchaka+ṇa]
[ေဂါစၧက+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gocchaka:gocchaka(pu)
ေဂါစၧက(ပု)
[gudha+ṇvu.gudha parivedhane,ṇvu,dhassa cho,gocchako.,ṭī.545.]
[ဂုဓ+ဏြဳ။ ဂုဓ ပရိေဝဓေန၊ ဏြဳ၊ ဓႆ ေဆာ၊ ေဂါစၧေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၄၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gocchaka:[m.] a cluster or bunch.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GOCCHAKA:[m] dính lại,có chùm,đàn,bầy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gocchaka:phần tụ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gocchaka:ေဂါစၧက (ပု)
[ဂုဓ+ဏြဳ။ ဂုဓ ပရိေဝဓေန၊ ဏြဳ၊ ဓႆ ေဆာ၊ ေဂါစၧေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၄၅။]
အႁပြတ္အခိုင္၊ ပန္းႁပြတ္ပန္းခိုင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gocchaka:ေဂါစၧက (တိ)
[ေဂါစၧက+ဏ]
ေဂါစၧက၊ သဒၵါအနက္အားျဖင့္ ပန္ႁပြတ္ ပန္းခိုင္ႏွင့္တူစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဒုက္အေပါင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gocchaka:ေဂါစၧက (ပ)
ပန္းႁပြတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,