Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gocara:m.[go-cara] ① 牧場,餌所(飼養動物的場所),餌(飼料).② 行境,行處,範圍,親近處.
パーリ語辞典 水野弘元著
gocara:m.[go-cara] ①牧場,餌所,餌.② 行境,行処,範圍,親近処.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gocara:m.[go-cara] ①牧場,餌所,餌.② 行境,行処,範圍,親近処.gocaranānatte ñāṇaṁ行境の种々相の智.-kusala行境善巧.-ggāhika-rūpa取境色
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gocara,【陽】 牧場,飼料,食物,感官對象,適當的地方。 ~gāma,【陽】出家人托食的村莊。(p121)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gocara,【陽】牧場,飼料,食物,感官對象,行境,適當的地方。goaragāma,【陽】出家人托食的村莊。gocararūpa﹐境色,是五根所緣之外境,它們作為與之相符的根識的所緣緣。M.43./I,295.(有明大經): “Pañcimāni āvuso,indriyāni nānāvisayāni nānāgocarāni,na aññamaññassa gocaravisayaṁ paccanubhonti,seyyathidaṁ-- cakkhundriyaṁ,sotindriyaṁ,ghānindriyaṁ,jivhindriyaṁ,kāyindriyaṁ.”(舍利弗尊者:「具壽(大拘稀羅)!這五根有各自境界、各自行處,它們不能互相經驗行處及境界--即指眼根、耳根、鼻根、舌根、身根。」) PsA.(CS:p.2.219)︰Gocarāti visayaṭṭhena.(行境︰境界之意。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gocara:gocara(pu)
ေဂါစရ(ပု)
[gocara+sampatti]
[ေဂါစရ+သမၸတၱိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gocara:gocara(pu)
ေဂါစရ(ပု)
[gocara+ṇa]
[ေဂါစရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gocara:gocara(pu)
ေဂါစရ(ပု)
[go+cara+a.gāvo caranti etthāti gocaro,gocaro viyāti gocaro,abhiṇhaṃ caritabbaṭṭhānaṃ.gāvo vā cakkhādīni indriyāni,tehi caritabbaṭṭhānaṃ gocaro.mūlaṭī,2.179.vimāna,ṭṭha.2va3.sī,ṭī,,1.63.netti,vi.245.]
[ေဂါ+စရ+အ။ ဂါေဝါ စရႏၲိ ဧတၳာတိ ေဂါစေရာ၊ ေဂါစေရာ ဝိယာတိ ေဂါစေရာ၊ အဘိဏွံ စရိတဗၺ႒ာနံ။ ဂါေဝါ ဝါ စကၡာဒီနိ ဣႁႏၵိယာနိ၊ ေတဟိ စရိတဗၺ႒ာနံ ေဂါစေရာ။ မူလဋီ၊၂။၁၇၉။ ဝိမာန၊႒။၂ဝ၃။သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၆၃။ ေနတၱိ၊ဝိ။၂၄၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gocara:[m.] pasture; fodder; food (in common); sense object; suitable place.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GOCARA:[m] cỏ,rơm khô cho súc vật ăn,đồng cỏ,vật thực (nói chung),trần cảnh,chỗ nên đi,thuận tiện --gāma [m] xóm làng,chỗ các nhà tu sĩ đi xin ăn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gocara:đường mía
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gocara:ေဂါစရ (ပု)
[ေဂါ+စရ+အ။ ဂါေဝါ စရႏၲိ ဧတၳာတိ ေဂါစေရာ၊ ေဂါစေရာ ဝိယာတိ ေဂါစေရာ၊ အဘိဏွံ စရိတဗၺ႒ာနံ။ ဂါေဝါ ဝါ စကၡာဒီနိ ဣႁႏၵိယာနိ၊ ေတဟိ စရိတဗၺ႒ာနံ ေဂါစေရာ။ မူလဋီ၊၂။၁၇၉။ ဝိမာန၊႒။၂ဝ၃။သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၆၃။ ေနတၱိ၊ဝိ။၂၄၅။]
(၁) ႏြားစားက်က္။ (၂) အာ႐ုံ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gocara:ေဂါစရ (ပု)
[ေဂါစရ+ဏ]
(၁) က်က္စားရာ၊ ဆြမ္းခံရြာ၊ စားက်က္။ (၂) အစာအာဟာရ။ (၃) အေၾကာင္း။ (၄) ပါဠိေတာ္၏အနက္။ (၅) အာ႐ုံျပဳျခင္း၊ သိစရာကို သိျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gocara:ေဂါစရ (ပု)
[ေဂါစရ+သမၸတၱိ]
အျပစ္ကင္းေသာ က်က္စားရာ-ဆြမ္းခံရာ-အရပ္ႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ။ ေဂါစရသမၸတၱိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gocara:ေဂါ-စရ (ပ)
ႏြားစာ။ စားက်က္။ က်က္စားရာ အရပ္။ ဆြမ္းခံရြာ။ ကသိုဏ္းစေသာ အာ႐ံု။
ေဂါစရာယ၊ အစာရွာအံ့ေသာငွာ။ ေဂါစရတၳံ၊ က်က္စားျခင္းအက်ိဳးငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,