Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
giri:m.[〃] 山,山嶽.-gabbhara 山窟.-guhā 山洞,山窟.
パーリ語辞典 水野弘元著
giri:m.[〃] 山,山岳.-gabbhara 山窟.-guhā 山洞,山窟.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
giri:m.[〃] 山,山岳.girisikharassa pañca guṇā山顶の五德.-agga-samajja山顶祭,山上祭.-kaṇṇika樹,花の名.-gabbhara 山窟.-guhā 山洞,山窟.-nela花の名.-punnāga樹の名
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Giri,【陽】 山。 ~kaṇṇikā,【陰】 蝶豆(一種美國東南部和中部產的常見的纏繞藤木植物 (Clitoria Ternatea),花淡藍色,直徑 2 英寸,具非常大的旗瓣)。 ~gabbhara,【中】 ~guhā,【陰】 山裂縫,峽谷,山洞。 ~bbaja,【中】 耆梨跋提(摩揭陀 (Magadha) 的古都的名字)。 ~rājā,【陽】 山王(須彌山)。 ~sikhara,【中】 峰頂,山頂。(p119)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Giri,【陽】山。girikaṇṇikā,【陰】蝶豆(Clitoria Ternatea,一種美國東南部和中部產的常見的纏繞藤木植物),花淡藍色,直徑 2 英寸,具非常大的旗瓣)。girigabbhara,【中】giriguhā,【陰】山裂縫,峽谷,山洞。giribbaja,【中】耆梨跋提(摩揭陀都城的名字)。girirājā,【陽】山王(須彌山)。girisikhara,【中】峰頂,山頂。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
giri:giri(pu)
ဂိရိ(ပု)
[gira+i.girati saddaṃ karotīti giri.apa,ṭṭha,2.93.giriniggiraṇe,osadhādayo niggiratīti giri,i,,ṭī.6va5.girati pasavati chavimaṃsasārabhūtaṃ bhesajjādinti giri=selo.,7.9.]
[ဂိရ+ဣ။ ဂိရတိ သဒၵံ ကေရာတီတိ ဂိရိ။ အပ၊႒၊၂။၉၃။ဂိရိနိဂၢိရေဏ၊ ဩသဓာဒေယာ နိဂၢိရတီတိ ဂိရိ၊ ဣ၊ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၅။ ဂိရတိ ပသဝတိ ဆဝိမံသသာရဘူတံ ေဘသဇၨာဒိႏၲိ ဂိရိ=ေသေလာ။ ေမာဂ္၊၇။၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
giri:[m.] mountain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Giri,[Vedic giri,Obulg.gora mountain] a mountain; as a rule only in cpds,by itself (poetical) only at Vism.206 (in enumn of the 7 large mountains).

--agga mountain top,in giraggasamajja N.of a festival celebrated yearly at Rājagaha,orig.a festival on the mountain top (cp.Dial.I.8 & Vin.Texts III,71).Vin.II,107,150; IV,85,267; J.III,538; DhA.I,89.The BSk.version is girivaggu-samāgama AvŚ II.24; --kannikā (f.) N.of a plant (Clitoria ternatea) Vism.173; DhA.I,383 (v.l.kaṇṇikā cp.Sk.°karnī;) --gabbhara=°guhā Sn.416; --guhā a mountain cleft,a rift,a gorge; always in formula pabbata kandara g°,therefore almost equivalent to kandara,a grotto or cave Vin.II,146; D.I,71= M.I,269,274,346,440=A.II,210=Pug.59 (as giriṁ guhaṁ); A.IV,437; expl.at DA.I,210:dvinnaṁ pabbatānaṁ antaraṁ ekasmiṁ yeva vā ummagga-sadisaṁ mahā-vivaraṁ; --bbaja (nt.) [Etym.uncertain,according to Morris J.P.T.S.1884,79 to vaja “a pen,” cp.Marāthī vraja “a station of cowherds,” Hindi vraja “a cow-pen”; the Vedic giribhraj° (RV.X.68.1) “aus Bergen hervorbrechend” (Roth) suggests relation to bhraj,to break=bhañj=Lat.frango]=°guhā,a mountain cave or gorge,serving as shelter & hiding place J.III,479 (trsl.by Morris Loc.cit.a hill-run,a cattle-run on the hills); V,260 (sīhassa,a lion’s abode) expld as kañcanaguhā ibid.(for kandara-guhā? cp.Kern,Toev.p.130).S.II,185.Also N.for Rājagaha Sn.408; Dpvs.V,5; in its Sk.form Girivraja,which Beal,Buddh.Records II.149 expls as “the hill-surrounded,” cp.ib.II.158 (=Chin.Shan-Shing),161; see also Cunningham,Ancient Geogr.462.It does not occur in the Avadānas; --rājā king of the mountains,of Mount Sineru Miln.21,224; --sikhara mountain top,peak VvA.4; (kañcana°,shining).(Page 251)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Giri:1.Giri.-A Nigantha who occupied the Niganthārāma,later destroyed by Vattagāmanī to make room for the construction of Abhayagiri Vihāra,The Nigantha’s name was included in that of the new Vihāra.Mhv.xxxiii.43f,83; Dpv.xix.14.

2.Giri.-See Giridīpa.

3.Giri.-One of the palaces occupied by Sikhī Buddha in his last lay life (Bu.xxi.16).The Commentary (BuA.,p.201) calls it Giriyasa.

4.Giri.-A district in South Ceylon.Its capital was Mahāgāma.It included the villages of Nitthulavitthika,birthplace of Gothaimbara (Mhv.xxiii.49),and Kutumbiyangama,birthplace of Velusumana (Mhv.xxiii.68).The district was also evidently called Girimandala.The chieftain of Giri was Giribhojaka (Mhv.xxiii.69,70,75; MT.454),sometimes called Girimandalika (MT.452).

5.Giri.-A Nigantha who lived at Anurādhapura during the time of Pandukābhaya.See also Giri (1).Mhv.x.98.

Giri (or Girimānanda) Sutta.-Preached at Jetavana.Ananda brings news to the Buddha that Girimānanda is ill; would the Buddha go and visit him? The Buddha suggests that Ananda should repeat to Girimānanda the ten ideas (saññā) – anicca-saññā,anatta-saññā,asubha-saññā,ādīnava-saññā,pahāna-saññā,virāga-saññā,nirodha-saññā,sabbaloka-anabhirati-saññā,sabbasankhāresu anicca-saññā,and ānāpānasatisaññā - and proceeds to expound them in detail.Ananda does so and Girimānanda recovers.A.v.108ff.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
giri:A mountain
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GIRI:[m] núi --kaṇṇikā [f] cây,cỏ,giây leo rừng có lá nhỏ theo cuống --gabbhara [nt] --guhā [f] kẽ,khe,đường nứt trong núi,động đá --bbaja [nt] tên trước kia của đô thị Magadha --rāja [m] núi Meru lớn nhất --sikhara [nt] chóp,đỉnh núi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
giri:ဂိရိ (ပု)
[ဂိရ+ဣ။ ဂိရတိ သဒၵံ ကေရာတီတိ ဂိရိ။ အပ၊႒၊၂။၉၃။ဂိရိနိဂၢိရေဏ၊ ဩသဓာဒေယာ နိဂၢိရတီတိ ဂိရိ၊ ဣ၊ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၅။ ဂိရတိ ပသဝတိ ဆဝိမံသသာရဘူတံ ေဘသဇၨာဒိႏၲိ ဂိရိ=ေသေလာ။ ေမာဂ္၊၇။၉။]
ေတာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
giri:ဂိရိ (ပ)
ေတာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,