Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
girā:f.[Sk.gir] (話)語,發語(說話,發表).
パーリ語辞典 水野弘元著
girā:f.[Sk.gir] 語,発語.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Girā,【陰】 話,說話。(p119)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Girā,【陰】話,說話。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
girā:girā(thī)
ဂိရာ(ထီ)
[gira+a+ā.ge+ira+ā.girīyatīti girā.abhi,ṭṭha,1.361.giṇantisaddāyanti tanti girā,ge sadde,iro,gāyitabbāti vā girā.,ṭī.1va5.]
[ဂိရ+အ+အာ။ ေဂ+ဣရ+အာ။ ဂိရီယတီတိ ဂိရာ။ အဘိ၊႒၊၁။၃၆၁။ ဂိဏႏၲိသဒၵါယႏၲိ တႏၲိ ဂိရာ၊ ေဂ သေဒၵ၊ ဣေရာ၊ ဂါယိတဗၺာတိ ဝါ ဂိရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁ဝ၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
girā:[f.] word; utterance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Girā,[Vedic gir & gēr,song; gṛṇāti to praise,announce gūrti praise=Lat.grates “grace”; to *ger or *gǔer,see note on gala] utterance (orig.song,important utterance,still felt as such in older Pāli,therefore mostly poetical),speech,words D.III,174; Sn.350,632,690,1132; Dh.408; Th.2,316,402; Vv 5018 (=vācā VvA); Dhs.637,720; DhsA.93; DA.I,61 (aṭṭhaṅgupetaṁ giraṁ),J.II,134.(Page 251)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
girā:Voice,utterance,speech
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GIRĀ:[f] lời nói,sự phát ngôn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
girā:ဂိရာ (ထီ)
[ဂိရ+အ+အာ။ ေဂ+ဣရ+အာ။ ဂိရီယတီတိ ဂိရာ။ အဘိ၊႒၊၁။၃၆၁။ ဂိဏႏၲိသဒၵါယႏၲိ တႏၲိ ဂိရာ၊ ေဂ သေဒၵ၊ ဣေရာ၊ ဂါယိတဗၺာတိ ဝါ ဂိရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁ဝ၅။]
စကား၊ စကားသံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
girā:ဂိရာ (ဣ)
စကား။ အသံ။ ဆိုအပ္ေသာ အသံ။ ဂါထာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,