Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gijjha:m.[= gaddha,Sk.gṛdhra] 鷲,禿鷹.
パーリ語辞典 水野弘元著
gijjha:m.[=gaddha,Sk.gṛdhra] 鷲,わし,はげたか.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gijjha,【陽】 兀鷲。 ~kūṭa,【陽】 鷲峰(又名靈鷲山,在王舍城 (Rājagaha)附近)。(p119)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gijjha,【陽】禿鷲(vulture)。Gijjhakūṭa,【陽】鷲峰。Gijjha-kūṭa pabbata﹐鷲山(又名靈鷲山,此山位於王舍城東北十裏之處,為圍繞王舍城的五山中之最高山)。位於中印度摩羯陀國首都王舍城之東北側,為著名的佛陀說法之地。位置在24°18' N and 81°15' E.;海拔717公尺(2354 feet)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gijjha:gijjha(pu)
ဂိဇၩ(ပု)
[gidha+.gidha+ya.gidhu+ya.gedhatīti gijjho=pakkhiviseso.,7.47.gidha abhikaṅkhāyaṃ,yo,cyassa cyo,asarūpadvittaṃ.,ṭī.637.(gadhya-saṃ)]
[ဂိဓ+စ်က္။ ဂိဓ+ယ။ ဂိဓု+ယ။ ေဂဓတီတိ ဂိေဇၩာ=ပကၡိဝိေသေသာ။ ေမာဂ္၊၇။၄၇။ ဂိဓ အဘိကခၤါယံ၊ ေယာ၊ စ်ႆ ေစ်ာ၊ အသ႐ူပဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၃၇။ (ဂဓ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gijjha:[m.] a vulture.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gijjha,[Vedic gṛdhra,cp.gijjhati] 1.(m.) a vulture.Classed with kāka,crow & kulala,hawk M.I,88; (kākā+),364 (in simile,with kaṅkā & kulatā) 429 (do.); Sn.201 (kākā+); PvA.198 (+kulalā).It occurs also in the form gaddha.-- 2.(adj.) greedy,desirous of (-°):kāma° J.I,210 (cp.giddha); cp.paṭi°.

--kūṭa “Vulture’s Peak” Np.of a hill near Rājagaha Vin.II,193; DhA.I,140; PvA.10 and passim.--potaka the young of a vulture Vism.537 (in simile).(Page 250)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GIJJHA:[m] chim dài đảy --kūṭa [m] đỉnh núi kỳ xà quật (gần Vương xá)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gijjha:ဂိဇၩ(ပု)
[ဂိဓ+စ်က္။ ဂိဓ+ယ။ ဂိဓု+ယ။ ေဂဓတီတိ ဂိေဇၩာ=ပကၡိဝိေသေသာ။ ေမာဂ္၊၇။၄၇။ ဂိဓ အဘိကခၤါယံ၊ ေယာ၊ စ်ႆ ေစ်ာ၊ အသ႐ူပဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၃၇။ (ဂဓ်-သံ)]
(၁) လင္းတ။ (၂) ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္။ (တိ) (၃) လင္းတတို႔-မွီတင္း-ေနထိုင္-ရာ-ျဖစ္ေသာ။ (၄) လင္းတ,တူေသာ။ ဂိဇၩကူဋ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gijjha:ဂိဇၩ (ပ) (√ဂိဓ္+ရ)
လင္းတငွက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,