Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gihipāruta:gihipāruta(na)
ဂိဟိပါ႐ုတ(န)
[gihi+pāruta]
[ဂိဟိ+ပါ႐ုတ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
gihipāruta:các loại thế phục thuộc thượng y nói chung,như các thứ áo choàng khoát phổ biến trong xã hội tỳ khưu không được dùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gihipāruta:ဂိဟိပါ႐ုတ (န)
[ဂိဟိ+ပါ႐ုတ]
လူတို႔၏႐ုံျခင္းကဲ့သို႔ ႐ုံျခင္း၊ လူလို႐ုံျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,