Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gharadinnakābādha:gharadinnakābādha(pu)
ဃရဒိႏၷကာဗာဓ(ပု)
[gharadinnaka+ābādha]
[ဃရဒိႏၷက+အာဗာဓ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
gharadinnakābādha:chứng bệnh sinh ra từ việc uống nhầm thuốc kích dục,bộ sớ giải samantapāsādikā giải thích là vasīkaraṇapānakasamuṭṭhitaroga,bệnh sinh từ thức uống tăng lực của đàn ông trong trường hợp này,luật tạng (mvp dạy tỳ khưu nên uống nước bùn giữa các luống cày để kềm chế sự phát tác xem chữ sitāloḷi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gharadinnakābādha:ဃရဒိႏၷကာဗာဓ (ပု)
[ဃရဒိႏၷက+အာဗာဓ]
အိမ္ရွင္မ ေပးေသာ (အကြၽမ္းဝင္ေအာင္ ျပဳေၾကာင္းျဖစ္ေသာ) ေဆးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အနာ၊ အိမ္ရွင္မေပးေသာ-အႏုေဆး-ပီယေဆး-ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,