Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghara:① n.[cf.gaha,geha] 家,俗家.-āvāsa m.家居.-āvāsattha 家業.-suṇhā 嫁.-mesin 家主,家長.② m.麻藥,毒藥.
パーリ語辞典 水野弘元著
ghara:① n.[cf.gaha,geha] 家,俗家.-āvāsa m.家居.-āvāsattha 家業.-suṇhā 嫁.-mesin 家主,家長.② m.麻薬,毒薬.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ghara:① n.[cf.gaha,geha] 家,俗家.cf.gaha,geha.-āvāsa 家居.-āvāsattha 家業.-bandhana家缚.-mala家の垢秽.-suṇhā 嫁.-mesin 家主,家長.② m.麻薬,毒薬
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghara,【中】 住宅。 ~goḷikā,【陰】 壁虎。 ~dvāra,【中】 家門,宅門,街門。 ~bandhana,【 中】 成家。 ~mānusa,【 陽】 家庭成員,家人。 ~sappa,【陽】 鼠蛇(印度一常見的鼠蛇屬 (Ptyas) 的蛇類,常進入建築物內追捕獵物)。 ~ājira,【中】 院子。 ~āvāsa,【陽】 居家。(p122)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghara,2(a drink (cp.gala) & garala poison) gharadinnakābādha,(sickness in consequence of a poisonous drink)。gharavisa,毒飲。gharasappa,毒蛇。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghara,1(cp.gaha & geha),【中】住宅(a house)。gharagoḷikā,【陰】壁虎(house lizard﹐臺語:仙尪仔sian ang a2)。gharadvāra,【中】家門,宅門,街門。gharabandhana,【中】成家。gharamānusa,【陽】家庭成員,家人。gharasappa(=silutta),【陽】鼠蛇(a rat snake印度一常見的鼠蛇屬(Ptyas)的蛇類,常進入屋內追捕獵物)。sūcighara,【中】針盒(a needle-case )。gharājira,【中】院子。gharāvāsa,【陽】居家。gharasuṇha(=suṇhā)﹐gharasuṇisā,【陰】媳婦。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghara:ghara(na)
ဃရ(န)
[ghara+ṇa.gaha+ṇa.,ṭī.2va6.]
[ဃရ+ဏ။ ဂဟ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၂ဝ၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ghara:[nt.] house.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghara,2 [a drink (cp.gala) & garala poison] (°-); in --°dinnakābādha sickness in consequence of a poisonous drink (expl.as suffering fr.the results of sorcery) Vin.I,206 (cp.Vin.Texts II.60); --visa poison Pug.48; DhA.II,38; --sappa a poisonous snake DhA.II,256.(Page 257)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghara,1 (nt.; pl.°ā Dh.241,302) [cp.gaha & geha] a house A.II,68; Sn.43 (gahaṭṭhā gharaṁ āvasantā),337 (Abl.gharā),889 (id.gharamhā); J.I,290 (id.gharato); IV,2,364,492 (ayo°); Pug.57; Miln.47.Combd with vatthu PvA.3,17.-- sūcighara a needle-case VvA.251.

--ājira house-yard Vism.144 (where Dhs.A 116 in id.passage reads gharadvāra).--āvāsa the household life (as contrasted with the life of a mendicant) Vin.II,180 (gharāvāsatthaṁ); A.II,208; M.I,179,240,267,344; Sn.406 (cp.S.V,350); J.I,61; PvA.61; --kapoṭa [Sk.gṛhakapota] the house-pigeon Miln.364,403; --golikā house or domestic lizard J.II,147.--dāsī a female house-slave Pv.II,321--dvāra a house-door J.IV,142; Dhs.A 116; PvA.93; --bandhana the bonds of the house,i.e.the establishing of marriage DhA.I,4; --mukha an opening in the house,the front of the house Nd2 177; --mesin one who looks after the house,a pater familias,householder Sn.188; It.112 (gahaṭṭha+); J.VI,575; --sandhi a cleft or crevice in the house PvA.24; --sūkara a tame,domestic pig DhA.IV,16.(Page 257)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHARA:[nt] nhà,chỗ cư ngụ --goḷikā [f] chỗ ở kỳ đà,kỳ nhông --dvāra [nt] cửa cái,cổng nhà --bandhana [nt] sửa soạn đám cưới --mānusa [m] người trong một nhà --sappa [m] rắn bắt chuột (hổ mang) --rājira [nt] sân nhà --rāvāsa [nt] đời sống trong gia đình,người tại gia
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghara:ဃရ (န)
[ဃရ+ဏ။ ဂဟ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၂ဝ၆။]
(၁) အိမ္။ (၂) အိပ္ရာ တိုက္ခန္း၊ အိပ္ခန္း။ (၃) အိမ္၌ေနျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျခင္း၊ လူ႔ေဘာင္။ (၄) ကာမဂုဏ္။ ဃရေမသီ-(၂)-ၾကည့္။ (၅) အိမ္ရွင္မ။ ဃရဒိႏၷကာဗာဓ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
ghara:ဃရ
စု = ဆာဒေန-ဖုံးလႊမ္းျခင္း၌။
ဘူ+စု = ေသစေန-သြန္ေလာင္းျခင္း၌။ ဃရတိ၊ ဃာရယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghara:ဃရ (န)
အိမ္။
သာမိကႆ ဃေရ အကာသိ၊ လင္ေယာက်္ား၏ အိမ္၌ ေနေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,