Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghamma:m.[Sk.gharma] 炎暑,夏熱.
パーリ語辞典 水野弘元著
ghamma:m.[Sk.gharma] 炎暑,夏熱.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghamma,【陽】 熱,熱季。 ~jala,【中】 汗,排汗。 ~mābhibhūta,~mābhitatta,【形】 熱倒。(p122)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghamma,【陽】熱,熱季(heat; hot season,summer)。ghammajala,【中】汗,排汗。ghammābhibhūta,ghammābhitatta,【形】熱倒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghamma:ghamma(pu)
ဃမၼ(ပု)
[ghara+ma.sedo paggharati anenāti ghammo,nidāgho.,7.136.]
[ဃရ+မ။ ေသေဒါ ပဂၣရတိ အေနနာတိ ဃေမၼာ၊ နိဒါေဃာ။ ေမာဂ္၊ ၇။၁၃၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ghamma:[m.] heat; the hot season.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghamma,[Vedic gharma=Gr.qermόs,Lat.formus,Ohg.etc.warm; to *gǔher “warm,” cp.Sk.ghṛṇoti,hara; Gr.qέros,etc.] heat; hot season,summer.Either in Loc.ghamme J.IV,172 (=gimha-kāle); Pv IV.53 & ghammani (“in summer” or “by the heat”) S.I,143= J.III,360 (sampareta overcome by heat); Sn.353; J.IV,239; V,3.-Or.in cpd.with °abhitatta (ghammâbhitatta,overpowered by heat) M.I,74; D.II,266; A.III,187 sq.; Sn.1014 (cp.353 ghammatatta); Miln.318; VvA.40; PvA.114.(Page 257)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHAMMA:[m] sự nóng,mùa nóng nực --jala [nt] đổ mồ hôi,toát mồ hôi --mābhibhūta,--mabhitatta [a] sức chế ngự bằng sự nóng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghamma:ဃမၼ(ပု)
[ဃရ+မ။ ေသေဒါ ပဂၣရတိ အေနနာတိ ဃေမၼာ၊ နိဒါေဃာ။ ေမာဂ္၊ ၇။၁၃၆။]
(၁) အပူ၊ ေႏြအပူ။ (၂) ေႏြဥတု၊ ေႏြရာသီ။ (၃) ေခြၽး။ (တိ) (၄) ပူေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghamma:ဃမၼ (ပ)
အပူ။ ေႏြ။ ေႏြအခါ။ ေႏြဥတု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,