Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghaṭikaṭāha:ghaṭikaṭāha(pu,na)
ဃဋိကဋာဟ(ပု၊န)
[ghaṭi+kaṭāha]
[ဃဋိ+ကဋာဟ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ghaṭikaṭāha:tô chén bằng đất nung thường được dùng để ăn cơm hay uống nước,tỳ khưu không được dùng thay bình bát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghaṭikaṭāha:ဃဋိကဋာဟ (ပု၊န)
[ဃဋိ+ကဋာဟ]
အိုးအုံ။ အိုးကင္း။ ဆြမ္းခံရန္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ အိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghaṭikaṭāha:ဃဋိ-ကဋာဟ (ပ၊န)
အိုးအံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,