Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghaṭikā:f.① 小鉢.② 杖,棒,楔,棒打(a game of sticks),倒立遊戲.
パーリ語辞典 水野弘元著
ghaṭikā:f.① 小鉢.② 杖,棒,くさび.棒打ち,逆立遊び.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghaṭikā,【陰】 小碗,結,一個小時,球,打木栓遊戲(用木棒輕敲一個兩頭尖的木栓,當木栓蹦起來的時候再用木棒把它打向遠方,其他防守的人盡力想把木栓接住)。 ~yanta,【中】 時鐘,任何測量時間的設備。(p122)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghaṭikā,2 (to ghaṭa2,orig.meaning “knot,” cp.gantha & gaṇṭhi,also gaṇḍa)【陰】1.小杖(a small stick,a piece of a branch,a twig (khadiraghaṭikā) (=khaṇḍa).upadhānaghaṭikā (belonging to the outfit of an executioner); pāsaghaṭikā﹐is a sort of magic stick or die (=pāsaka)。2.a game of sticks (“tip-cat” sticks).(ghaṭikā ti vuccati dīgha-daṇḍakena rassa daṇḍaka-paharaṇa kīḷā,tip-cat).3.a stack of twigs; (a stick used as) a bolt; usually as sūcighaṭikā﹐a needle-shaped stick;.cp.gaṇḍikādhāna.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghaṭikā,1(to ghaṭa1),【陰】小碗(a small bowl﹐乞討用) (=bhikkhā-kapāla),結,一個小時,球,打木栓遊戲(用木棒輕敲一個兩頭尖的木栓,當木栓蹦起來的時候再用木棒把它打向遠方,其他防守的人 盡力想把木栓接住)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghaṭikā:ghaṭikā(thī)
ဃဋိကာ(ထီ)
[ghaṭa+ṇvu+ā]
[ဃဋ+ဏြဳ+အာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghaṭikā:ghaṭikā(thī)
ဃဋိကာ(ထီ)
[ghaṭī+ka+ā]
[ဃဋီ+က+အာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghaṭikā:ghaṭikā(thī)
ဃဋိကာ(ထီ)
[ghaṭa+ika+ā]
[ဃဋ+ဣက+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ghaṭikā:[f.] a small bowl; knot; an hour; a ball; a game of sticks.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghaṭikā,2 (f.) [to ghaṭa2,orig.meaning “knot,” cp.gantha & gaṇṭhi,also gaṇḍa] 1.a small stick,a piece of a branch,a twig J.I,331; IV,87 (khadira°); VI,331; Th.2,499 (=khaṇḍa ThA.290).upadhānaghaṭikā J.III,179 (belonging to the outfit of an executioner); pāsa° J.II,253 is a sort of magic stick or die (=pāsaka) ‹-› 2.a game of sticks (“tip-cat” sticks Miln.trsl.II.32).D.I,6≈(DA.I,85:ghaṭikā ti vuccati dīgha-daṇḍakena rassa daṇḍaka-paharaṇa kīḷā,tip-cat); Vin.II,10; III,181; M.I,266; A.V,203; Miln.229.-- 3.a stack of twigs S.II,178,4; (a stick used as) a bolt Vin.II,120,208; III,119; usually as sūci° a needle-shaped stick Vin.II,237 (cp.Vin.Texts III,106); S.IV,290; Ud.52; J.I,346.Cp.gaṇḍikādhāna.(Page 256)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghaṭikā,1 (f.) [to ghaṭa1] a small bowl,used for begging alms Th.2,422 (=ThA.269:bhikkhā-kapāla).(Page 256)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ghaṭikā:The sixtieth part of a day and night,twenty-four minutes
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHAṬIKĀ:[f] cái tô nhỏ,một giờ,một hải lý,một viên đạn,trái banh,hockey (khúc côn cầu) --yanta [nt] cái đồng hồ,vật dùng để đo thì giờ (phương pháp đo)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ghaṭikā:chốt gài hay then cửa bằng gỗ,tỳ khưu được phép dùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghaṭikā:ဃဋိကာ (ထီ)
[ဃဋ+ဣက+အာ]
က်ည္းသား႐ိုက္ကစားျခင္း၊ အိုးျဖင့္ ကစားျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghaṭikā:ဃဋိကာ (ထီ)
[ဃဋီ+က+အာ]
(၁) အိုး၊ ေရခပ္-ေရသယ္-အိုး၊ အိုးငယ္။ (၂) ဆြမ္းခံစရာအိုး။ (တိ) (၃) ၾကာသြတ္အိုးသဏၭာန္၊ ၾကာသာတ္အိုးပုံ။ ဃဋိကမုဂၢရ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghaṭikā:ဃဋိကာ (ထီ)
[ဃဋ+ဏြဳ+အာ]
(၁) နာရီ။ (၂) အတုံး၊ အပိုင္း၊ အစိုင္အခဲ။ (၃) တခါးက်ည္၊ မင္းတုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghaṭikā:ဃဋိကာ (ဣ)
အိုးငယ္။ ၾကာသြတ္အိုး။ ေျမခြက္။ တုတ္ငယ္။ သစ္ခက္ပိုင္း။ က်ည္းသားကစားျခင္း။ မင္းတံုး။ က်ည္မ။ နာရီ။ နာရီခ်ိန္။
ဃဋိကံ ဃဋိကံ၊ အပိုင္းအပိုင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,