Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghaṭana,【中】 ghaṭanā,【陰】 安裝,組合。(p122)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghaṭana,﹐Ghaṭṭana,(Sk.ghaṭana)【中】ghaṭanā,【陰】安裝,組合。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghaṭana:ghaṭana(thī,na)
ဃဋန(ထီ၊န)
[ghaṭa+yu]
[ဃဋ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ghaṭana:[nt.] fixing; combination.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghaṭana,see Ghaṭṭana.(Page 256)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ghaṭana:sự tấu hợp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghaṭana:ဃဋန (ထီ၊န)
[ဃဋ+ယု]
(၁) စပ္-ယွဉ္-ျခင္း။ (၂) အေပါင္း၊ ဃဋနာ။ (၃) အားထုတ္ျခင္း။ (၄) ႐ိုက္ခတ္ျခင္း။ (တိ) (၅) စပ္အပ္ေသာ။ ဃဋိကာ-(၁)-ၾကည့္။ ဃဋနိ႒ကာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghaṭana:ဃဋန (√ဃဋ္+ယု)
ေစ့ေဆာ္ျခင္း။ အားထုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,