Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghaṭa:① m.水瓶,瓶,罐,甕.② m.f.群,集團(群集).
パーリ語辞典 水野弘元著
ghaṭa:① m.水瓶,瓶,かめ,② m.f.群,集団.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghaṭa,【陽】 水壺。(p122)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghaṭa,2(Sk.ghaṭā; conn.with ganthati to bind together),【陽】【陰】,眾,堆,群(multitude,heap,crowd,dense mass)。itthighaṭa﹐【陰】女眾(a crowd of women)。macchaghaṭa﹐魚群(a swarm of fish)。vanaghaṭa﹐密林(dense forest)。brahmaghaṭa﹐梵天眾(company of brahmins)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghaṭa,1,【陽】1.水壺(a hollow vessel,a bowl,vase,pitcher)。pānīyaghaṭa。paribhojanaghaṭa。vaccaghaṭa。kolambaghaṭa。2.鼓(drum,=kumbhathūna)。chiddaghaṭa,【陽】有瑕疵的水壺。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghaṭa:ghaṭa(kri)
ဃဋ(ႀကိ)
[ghaṭa+a+hi]
[ဃဋ+အ+ဟိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghaṭa:ghaṭa(thī,pu)
ဃဋ(ထီ၊ပု)
[ghaṭa+a]
[ဃဋ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ghaṭa,(m.),a water-pot.ghaṭā (f.),a cluster; a swarm; a crowd.ghāta (m.),killing; slaughter; destruction; robbery; brigandage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghaṭa,2 (m.& f.) [Sk.ghaṭā; conn.with ganthati to bind together] multitude,heap,crowd,dense mass,i.e.thicket,cluster.itthi° a crowd of women J.IV,316; maccha° a swarm of fish J.II,227; vana° dense forest J.II,385; IV,56; V,502; VI,11,519,564; brahma° company of brahmins J.VI,99.(Page 256)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghaṭa,1 [Non-Aryan?] a hollow vessel,a bowl,vase,pitcher.Used for holding water,as well as for other purposes,which are given under pānīya° paribhojana° vacca° at Vin.I,157=352=M.I,207.In the Vinaya freq.combd with kolamba,also a deep vessel:I.209,213,225,286.-- As water-pitcher:J.I,52,93 (puṇṇa°),166; VvA.118,207,244 (°satena nhāto viya); PvA.66 (udaka°),179 (pānīya°),282.-- In general:S.IV,196.For holding a light (in formula antoghaṭe padīpo viya upanissayo pajjalati) J.I,235 (cp.kuṭa),PvA.38.Used as a drum J.VI,277 (=kumbhathūna); as bhadda° Sdhp.319,329.

--pamāṇa (adj.) of the size of a large pot J.II,104; PvA.55.(Page 256)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHAṬA:[m] chậu,bình nước
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ghaṭa:sự cố gắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghaṭa:ဃဋ (ထီ၊ပု)
[ဃဋ+အ]
(၁) အိုး။ အမ်ားအားျဖင့္-ေရခပ္-ေရသယ္-အိုးကို ေဟာ၏။ (ပု) (၂) အိုးစည္။ (၃) ဃဋမည္သူ။ ဃဋဒဒၵရိဝါဒက-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghaṭa:ဃဋ (ႀကိ)
[ဃဋ+အ+ဟိ]
အားထုတ္ေလာ့။ ဃဋတိ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
ghaṭa:ဃဋ
ဘူ +စု = ေစတာယံ-ေစ့ေဆာ္အားထုတ္ျခင္း၌၊ သံဃာေတ စ-ေပါင္းစုျခင္း၌လည္း။ ဃဋတိ၊ ဃေဋတိ၊ ဃဋယတိ။
စု = ဟႎသာ ဒိတၱီသု-ညႇဉ္းဆဲျခင္း,ထြန္းပျခင္းတို႔၌၊ ဥေရွ႔ရွိလွ်င္ ဖြင့္လွစ္ခြါလွန္ျခင္း၌ ျဖစ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghaṭa:ဃဋ (ပ) (√ဃဋ္+အ)
အေပါင္းအစု။ ထူထပ္ျခင္း။ ေစ့ေဆာ္ျခင္း။ အိုး။ ေရအိုး။
ဝနဃဋ၊ ထူထပ္ေသာ ေတာ။ ေတာအုပ္။ မစၧဃဋ၊ ငါးအစု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,