Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghāyati:① [Sk.ghrāti,jighrati ghrā] (鼻)嗅聞.ger.ghātvā,ghāyitvā.② [= jhāyati] 被燃燒,使苦(煩)惱.pr.3pl.ghāyire = jhāyanti.
パーリ語辞典 水野弘元著
ghāyati:① [Sk.ghrāti,jighrati ghrā] 嗅ぐ.ger.ghātvā,ghāyitvā.② [= jhāyati] 焼かれる,苦しむ.pr.3pl.ghāyire = jhāyanti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghāyati,(ghā + ya),嗅。 【過】 ghāyi。 【現分】 ghāyanta,ghāyamāna。 【獨】 ghāyitvā。(p123)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghāyati,(ghā嗅+ya),嗅。【過】ghāyi。【現分】ghāyanta,ghāyamāna。【獨】ghāyitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghāyati:ghāyati(kri)
ဃာယတိ(ႀကိ)
[ghā+ya+ti.nīti,dhā.222.]
[ဃာ+ယ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၂၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ghāyati:[ghā + ya] smells.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghāyati,2 [a variant of jhāyati] to be consumed,to be tormented by thirst Pv.I,1110 (ghāyire=ghāyanti PvA.60; v.l.BB jhāyire & jhāynati) Miln.397.(Page 257)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghāyati,1 [Sk.ghrāti & jighrati,to ghrā,cp.gandha] to smell,always with gandhaṁ; ger.ghātvā S.IV,71,74 or ghāyitvā J.I,210 (jālagandhaṁ); III,52 (macchagandhaṁ); Miln.347.Cp.sāyati & upagghāyati.(Page 257)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ghāyati:To smell
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHĀYATI:(ghā+ya) ngửi mùi [aor] ghāyi [prp] ghāyanta,ghāyamāna [abs] ghāyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghāyati:ဃာယတိ (ႀကိ)
[ဃာ+ယ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၂၂။]
နမ္း႐ွဴ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghāyati:ဃာယတိ (√ဃာ)
နမ္း၏။ အနံ႔ရ၏။
ေဂါဓာမံသံ ဂႏၶံ ဃာယိတြာ၊ ဖြတ္သားနံ႔ နံ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,