Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghāta:a.[〃<han] 殺害,破壞.
パーリ語辞典 水野弘元著
ghāta:a.[〃<han] 殺害,破壊.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghāta,【陽】 ghātana,【中】 殺害,屠殺,破壞,搶奪,盜竊。(p122)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghāta,【陽】ghātana,【中】殺害,破壞,搶奪,盜竊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghāta:ghāta(pu)
ဃာတ(ပု)
[hana+ṇa.hana- ghāta-pru]
[ဟန+ဏ။ ဟန-ကို ဃာတ-ျပဳ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghāta,(usually --°) [Sk.ghāta & ghātana; to han (ghan),strike,kill; see etym.under ghana2 & hanti] killing,murdering; slaughter,destruction,robbery D.I,135 (gāma°,etc.village robbery); setu° the pulling down of a bridge (fig.) Vin.I,59,etc.(see setu); pantha° highway robbery,brigandage,“waylaying” J.I,253.‹-› Th.2,474,493 (=samugghāta Com.); Sn.246 (ina°); VvA.72 (pāṇa°+pāṇa-vadha & °atipāta).Cp.next & vi°; saṁ°.(Page 257)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHĀTA:[m] ghātana [nt] sự giết chóc,sát hại,tàn phá,cướp giật,sự cướp bóc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghāta:ဃာတ (ပု)
[ဟန+ဏ။ ဟန-ကို ဃာတ-ျပဳ]
(၁) သတ္ျခင္း၊ ေသေစျခင္း။ (က) (အႂကြင္းမဲ့) ျဖတ္-ပယ္ရွား-ေဖ်ာက္-ဖ်က္ဆီး-ျခင္း။ (၂) ေသျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghāta:ဃာတ (န) (√ဟန္)
သတ္ျခင္း။ အသက္သတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,