Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghāsa:m.[〃<gras] 牧草,食餌(放牧吃草).-esanā (尋)求食(search for food).-chada,-chāda,-chādana 食跟衣,衣食(照料養育).-hāraka 送食(拿來牧草)者.
パーリ語辞典 水野弘元著
ghāsa:m.[〃<gras] 牧草,食餌.-esanā 求食.-chada,-chāda,-chādana 食と衣,衣食.-hāraka 送食者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghāsa,【陽】 食物,馬料,澤甜牧草,草原看麥娘(舊大陸北部的一種粗壯、直立、多年生禾草 (Alopecuruspratensis),與梯牧草很相似,廣泛栽培供放牧和割制幹草)。 ~cchādana,【中】 衣食。 ~hāraka,【形】 取馬料來的人。(p123)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghāsa,(Vedic ghāsa,fr.ghasati),【陽】食物,馬料(fodder),澤甜牧草。ghāsacchādana,【中】衣食。ghāsahāraka,【形】取馬料來的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghāsa:ghāsa(pu)
ဃာသ(ပု)
[ghasa+ṇa.ghasitabbo asitabboti ghāso,āhāro,...apica ghasanaṃ ghāso.sī,ṭī,,2.55.]
[ဃသ+ဏ။ ဃသိတေဗၺာ အသိတေဗၺာတိ ဃာေသာ၊ အာဟာေရာ၊...အပိစ ဃသနံ ဃာေသာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၅၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ghāsa,(m.),food; fodder; a kind of grass.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghāsa,[Vedic ghāsa,fr.ghasati,q.v.cp.Lat.gramen= grass] grass for fodder,pasturing:food J.I,511 (°ṁ kurute); PvA.173 (°atthāya gacchati “go feeding”).Mostly in:--esana search for food (=gocara) S.I,141; Sn.711.-- Cp.vi°.

--chada (chāda & chādana) food & clothing,i.e.tending,fostering,good care (=posana) (act.) or being well looked after,well provided (pass.); chada:Pug.51; chāda:J.I,94; A.I,107; II,85; III,385; chādana:D.I,60; M.I,360; VvA.23,137; --hāraka one who fetches the fodder (food) Th.1,910.(Page 257)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHĀSA:[m] vật thực,một loại cỏ,rơm,cỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghāsa:ဃာသ (ပု)
[ဃသ+ဏ။ ဃသိတေဗၺာ အသိတေဗၺာတိ ဃာေသာ၊ အာဟာေရာ၊...အပိစ ဃသနံ ဃာေသာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၅၅။]
(၁) စားဖြယ္အစာ၊ အစားအစာ။ (၂) စားျခင္း။ (၃) ႏြားစားျမက္။ ႏြားစားငုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghāsa:ဃာသ (ပ) (√ဃသ္+ဏ)
စားျခင္း။ အစာ။ ႏြားစာျမက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,