Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghāna:n.[Sk.ghrāṇa] 鼻.-dasaka 鼻十法.-dvāra 鼻門.-samphassa 鼻觸.
パーリ語辞典 水野弘元著
ghāna:n.[Sk.ghrāṇa] 鼻.-dasaka 鼻十法.-dvāra 鼻門.-samphassa 鼻触.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ghāna:n.[Sk.ghrāṇa] 鼻.-āyatana鼻処.-indriya鼻根.-dasaka 鼻十法.-dvāra 鼻門.-dhātu鼻界.-roga鼻病.-viññāṇa鼻识.-viññeyya gandha鼻所识の香.-samphassa 鼻触
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
ghāna: 鼻
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghāna:ghāna(na)
ဃာန(န)
[ghā+yu.ghāyatīti ghānaṃ.abhi,ṭṭha,1.348.abhi,ṭṭha,2.42.paṭisaṃ,ṭṭha,1.74.visuddhi,2.112.iti,ṭṭha.94.mahāni,ṭṭha.143-4.cūḷani,ṭṭha.66.ghāyatigandhopādānaṃ karotīti ghānaṃ,yu.ghāyantyanenāti vā ghānaṃ.,ṭī.15va.]
[ဃာ+ယု။ ဃာယတီတိ ဃာနံ။ အဘိ၊႒၊၁။၃၄၈။ အဘိ၊႒၊၂။၄၂။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၇၄။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၁၁၂။ ဣတိဝုတ္၊႒။၉၄။ မဟာနိ၊႒။၁၄၃-၄။ စူဠနိ၊႒။၆၆။ ဃာယတိဂေႏၶာပါဒါနံ ကေရာတီတိ ဃာနံ၊ယု။ဃာယႏၲၽေနနာတိ ဝါ ဃာနံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅ဝ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghāna,(nt.) [Sk.ghrāṇa to ghrā,see ghāyati.On n for ṇ cp.Trenckner,Notes,p.81] the nose; usually in its function as organ of smell=sense of smell (either in phrase ghānena gandhaṁ ghāyati:to smell an odour by means of the nose; or in ghana-viññeyyā gandhā:odours which are sensed by the nose).In the enum.of the senses gh.is always mentioned in the 3rd place (after cakkhu & sota,eye & ear); see under rūpa.In this connection:Vin.I,34; D.I,21,245; III,102,244 sq.; S.I,115; M.I,112,191; II,42; Dh.360; Pug.20; Miln.270; Vism.444 sq.(with defn).-- In other connections:Pv.II,24 (ghāna-chinna,one whose nose is cut off).

--āyatana the organ of smell D.III,243,280; Dhs.585,605,608; --indriya the sense of smell D.III,239; Dhs.585 etc.(as above); --dhātu the element of smell Dhs.as above; --viññāṇa perception of smell Dhs.443,608,628; --samphassa contact with the sense of smell S.I,115; D.III,& Dhs.as above.(Page 257)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHĀNA:[nt] lỗ mũi -- viññāṇa [nt] tỉ thức (sự cảm giác do lỗ mũi) --ṇindriya [nt] tỉ căn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ghāna:tỷ,lỗ mũi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghāna:ဃာန (န)
[ဃာ+ယု။ ဃာယတီတိ ဃာနံ။ အဘိ၊႒၊၁။၃၄၈။ အဘိ၊႒၊၂။၄၂။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၇၄။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၁၁၂။ ဣတိဝုတ္၊႒။၉၄။ မဟာနိ၊႒။၁၄၃-၄။ စူဠနိ၊႒။၆၆။ ဃာယတိဂေႏၶာပါဒါနံ ကေရာတီတိ ဃာနံ၊ယု။ဃာယႏၲၽေနနာတိ ဝါ ဃာနံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅ဝ။]
(၁) ႏွာေခါင္း အၾကည္ဓာတ္၊ ဃာနပသာဒ။ (၂) ဃာနဝိညာဉ္၊ နံသိစိတ္။ (၃) ႏွာေခါင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghāna:ဃာန (န) (√ဃာ+ယု)
ႏွာေခါင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,