Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
geha:n.[= gaha,Sk.gṛha] 家,在家.-nissita,-sita 依賴(掛慮)家的,依著執著家居的.-vigata 家産,富有.
パーリ語辞典 水野弘元著
geha:n.[= gaha,Sk.gṛha] 家,在家.-nissita,-sita 家に依れる,家居に箸せる.-vigata 家産,富.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Geha,【陽、中】 房子,住宅。 ~aṅgana,【中】 屋前院子。 ~jana,【陽】家庭的成員。 ~ṭṭhāna,【中】 房子的地點。 ~dvāra,【中】 家門。 ~nissita,【形】 與居家生活有關聯的。 ~ppavesana,【中】 入新居(的儀式)。 ~sita,參考 ~nissita。(p120)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Geha,(Sk.geha=grha,to grh,gaṇhāti),【陽】【中】房子,住宅,家(甲骨文︰家;金文︰家。屋中養畜牲之狀),家庭(a dwelling,hut,house; the household(執取家庭))。gehaṅgana,【中】屋前院子。gehajana,【陽】家庭的成員。gehaṭṭhāna,【中】房子的地點。gehadāsī,【陰】女仆。gehadvāra,【中】家門。gehanissita,【形】與居家生活有關聯的。gehappavesana,【中】入新居(的儀式)。gehasita,與居家生活有關聯的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
geha:geha(pu,na)
ေဂဟ(ပု၊န)
[gaha+a]
[ဂဟ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
geha:[m.; nt.] house; dwelling place.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Geha,(nt.) [Sk.geha=gṛha,to gṛh,gaṇhāti; cp.gaha,gihin,ghara; see also gedha2] a dwelling,hut,house; the household J.I,145,266,290; II,18,103,110,155 VI,367; Vism.593; PvA.22,62,73,82; fig.of kāya (body) Th.1,184=Dh.154.-- Appld to a cowshed at Miln.396.

--aṅgana the open space in front of the house VvA.6; --jana (sg.collective) the members of the household,the servants PvA.16,62,93; --jhāpana incendiarism Vism.326.--ṭṭhāna a place for a dwelling DhA.III,307; --dvāra the house door PvA.61; --nissita (adj.) concerning the house,connected with (the house and) worldly life Sn.280 (pāpiccha); It.117 (vitakka); cp.°sita; --patana the falling of the house J.III,118.--pavesana (-maṅgala) (the ceremony of) entering a new hut DhA.III,307; --piṭṭhi the back of the house PvA.78; --rakkhika keeping (in the) house,staying at home VvA.76 (dārakā); --vigata (nt.) the resources of the house,worldly means,riches Th.2,327 (=upakaraṇa ThA.234); --sita (*śrita)=°nissita,connected with worldly life (opp.nekkhamma,renunciation).Of chandā & vitakkā (pl.) M.I,123; domanassa & somanassa (grief & pleasure) S.IV,232=Miln.45; Vbh.381; DhsA.194; dhammā,etc.S.IV,71; Vbh.380; Nett 53.(Page 254)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GEHA:[m] [nt] nhà,nơi cư ngụ,chỗ ở aṅgaga [nt] sân trước nhà --jana [m] người trong gia đình --ṭṭhāna [nt] chỗ cất nhà --dvāra [nt] cửa cổng,cửa ngõ --nissita [a] liên hệ đến đời sống gia đình --ppavesana [nt] lễ ăn tân gia --sita như nissitā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
geha:ေဂဟ (ပု၊န)
[ဂဟ+အ]
(၁) အိမ္။ (က) အတၱေဘာ၊ ခႏၶာအိမ္။ (ခ) (အိမ္,တူေသာ) ကာမဂုဏ္။ (ဂ) ကိေလသာ။ (ဃ) ဝဋ္။ (၂) အိမ္သူအိမ္သား။ ေဂဟနိႆိတ ,ေဂဟသိတ-ၾကည့္။ ေဂဟသိတသီလ-(၂)-ၾကည့္။ ေဂဟသိတေပမ-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
geha:ေဂဟ (န) (√ဂဟ္+အ)
အိမ္။ ကာမဂုဏ္၏ ကိန္းဝပ္ရာ။
ေဂဟံ ဂႏ႖ာ၊ အိမ္သို႔ သြား၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,