Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gayhati:gaṇhātiのpass.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gayhati,(gah + ya),被拿,被抓住。 【過】 gayhi,【現分】 gayhamāna。(p117)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gayhati,(gah+ya),被拿,被抓住。【過】gayhi,【現分】gayhamāna。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gayhati:gayhati(kri)
ဂယွတိ(ႀကိ)
[gaha+ya+te]
[ဂဟ+ယ+ေတ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gayhati:gayhati(kri)
ဂယွတိ(ႀကိ)
[gaha (upādāne)+ya+ti.divādito yonitea yo-hūso kaanitea yapa,aggiḍayhati pāvako (dhamma.34.ka-mū) dayhati.nirutti,nhā.446- divādikattu prusa ce.]
[ဂဟ (ဥပါဒါေန)+ယ+တိ။ ဒိဝါဒိေတာ ေယာ၌ ေယာ-ဟူေသာ သုတ္သီးျဖင့္ ကတၱားအနက္၌ ယပစၥည္းသက္၊ အဂၢိဍယွတိ ပါဝေကာ (ဓမၼ။၃၄။က-မူကြဲ) ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဒယွတိ။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၄၄၆-ကို ဒိဝါဒိကတၱဳ႐ုပ္ ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ႐ုပ္ၿပီးေစသင့္သည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gayhati:[gah + ya] is taken or seized.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gayhati,[Pass.to gaṇhāti] to get seized,to be taken (see gaṇhāti); p.pres.gayhamāna being caught DhA.III,175 (°ka).-- grd.gayha.(Page 246)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAYHATI:(gah+ya) lấy được,níu lấy [aor] gayhi [prp] gayhamāna
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gayhati:ဂယွတိ (ႀကိ)
[ဂဟ (ဥပါဒါေန)+ယ+တိ။ ဒိဝါဒိေတာ ေယာ၌ ေယာ-ဟူေသာ သုတ္သီးျဖင့္ ကတၱားအနက္၌ ယပစၥည္းသက္၊ အဂၢိဍယွတိ ပါဝေကာ (ဓမၼ။၃၄။က-မူကြဲ) ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဒယွတိ။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၄၄၆-ကို ဒိဝါဒိကတၱဳ႐ုပ္ ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ႐ုပ္ၿပီးေစသင့္သည္။]
စြဲယူတတ္၏၊ စြဲလမ္းတတ္၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gayhati:ဂယွတိ (ႀကိ)
[ဂဟ+ယ+ေတ]
(က) ယူအပ္၏။ (ခ) သိမ္းဆည္းအပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gayhati:ဂယွတိ (ကမၼ) (√ဂဟ္+ယ)
ယူအပ္၏။ ဖမ္းဆီးအပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,