Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gata:a.[gacchati gam 的 pp.] 已行去的,已(到)達的,已有関係的(已來到(進入)某種狀態或情況 ,having come into a state or condition); 様子,様貌,姿態,姿勢.m.pl.nom.gatāse.kappakassa gatena vissakammena (根據,依照,因為,由於)做理髮師之姿的毘首羯磨(工藝天).-atta 自身已至(完美)的,已完成的.-addhin 已終了(完成,結束)旅程的.-paccāgata 往還,往復.-yobbana 已過了年輕時期的(past youth),老年的.
パーリ語辞典 水野弘元著
gata:a.[gacchati gam の pp.] 行ける,達せる,関係せる; 様子,姿.m.pl.nom.gatāse.kappakassa gatena vissakammena 理髪師の姿をした毘首羯磨(工芸天)によって.-atta自ら至れる.,完成せる.-addhin旅を終えたる.-paccāgata往還,往復.-yobbana青年をすぎたる,老年の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gata,(gacchati 的【過分】),已去,已經過,已達到,已到了某種情況。 ~ṭṭhāna,【中】 去過的地方。 ~tta,【中】 去過的事實。 ~ddha,~ddhī,【形】 已完成旅程的人。 ~bhāva,【陽】 參考 gatatta。 ~yobbana,【形】 已經度過了青年時期的人。(p115)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gata,(gacchati 的【過分】),已去,已經過,已達到,已到了某種情況(gone away,arrived at,directed to)。gataṭṭhāna,【中】去過的地方。gatatta,【中】去過的事實。gataddha,gataddhī,【形】已完成旅程的人。gatabhāva,【陽】參考 gatatta。gatayobbana,【形】已經到青年時期。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gata:gata(ti)
ဂတ(တိ)
[gada+ta]
[ဂဒ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gata:gata(na)
ဂတ(န)
[gamu+ta]
[ဂမု+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gata:[pp.of gacchati] gone; moved; walked; passed; arrived at; having come to a condition.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gata,[pp.of gacchati in medio-reflexive function] gone,in all meanings of gacchati (q.v.) viz.1.literal:gone away,arrived at,directed to (c.Acc.),opp.ṭhita:gate ṭhite nisinne (Loc.abs.) when going,standing,sitting down (cp.gacchati 1) D.I,70; opp.āgata:yassa maggaṁ na jānāsi āgatassa gatassa vā Sn.582 (cp.gati 2).Also periphrastic (=gacchati 5 b):aṭṭhi paritvā gataṁ “the bone fell down” J.III,26.Very often gata stands in the sense of a finite verb (=aor.gacchi or agamāsi):yo ca Buddhaṁ ...saraṇaṁ gato (cp.gacchati 4) Dh.190; attano vasanaṭṭhānaṁ gato he went to his domicile J.I,280; II,160; nāvā Aggimālaṁ gatā the ship went to Aggimālā J.IV,139.‹-› 2.in applied meaning:gone in a certain way,i.e.affected,behaved,fared,fated,being in or having come into a state or condition.So in sugata & duggata (see below) and as 2nd part of cpds.in Gen.,viz.gone; atthaṁ° gone home,set; addha° done with the journey (cp.gat-addhin); gone into:taṇhā° fallen a victim to thirst,tama° obscured,raho°,secluded,vyasana° fallen into misery; having reached:anta° arrived at the goal (in this sense often combd with patta:antagata antapatta Nd2,436,612),koṭi° perfected,parinibbāna° having ceased to exist.vijjā° having attained (right) knowledge; connected with,referring to,concerning:kāya° relating to the body (kāyagatā sati,e.g.Vism.111,197,240 sq.); diṭṭhi° being of a (wrong) view; saṅkhāra°,etc.-- Sometimes gata is replaced by kata and vice versa:anabhāvaṁkata›anabhāvaṁ gacchati; kālagata›kālakata (q.v.).

agata not gone to,not frequented:°ṁ disaṁ (of Nibbāna) Dh.323; purisantaraṁ °ṁ mātugāmaṁ “a maid who has not been with a man” J.I,290.

sugata of happy,blessed existence,fortunate; one who has attained the realm of bliss (=sugatiṁ gata,see gati),blessed.As np.a common Ep.of the Buddha:Vin.I,35; III,1; D.I,49; S.I,192; A.II,147 et passim (see Sugata).-- D.I,83; Sn.227 (see expl.KhA 183).

duggata of miserable existence,poor,unhappy,illfated,gone to the realm of miscry (duggatiṁ gata PvA.33,see gati) Pv.I,62; II,317; duggata-bhāva (poverty) J.VI,366; duggat-itthi (miserable,poor) J.I,290; parama-duggatāni kulāni clans in utmost misery (poverty) PvA.176.-Compar.duggatatara DhA.I,427; II,135.

--atta (fr.attā) self-perfected,perfect D.I,57 (expl.by koṭippatta-citto DA.I,168); cp.paramāya satiyā ca gatiyā ca dhitiyā ca samannāgata M.I,82; --addhin (adj.of addhan) one who has completed his journey (cp.addhagata) Dh.90; --kāle (in gata-gata-kāle) whenever he went J.III,188; --ṭṭhāna place of existence PvA.38; =gamana in āgata-ṭṭhānaṁ vā:coming and going (lit.state of going) J.III,188; --yobbana (adj.) past youth,of old age A.I,138; Sn.98=124.(Page 242)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GATA:(pp của gacchati) đã đi,đã qua,đã đến nơi,đã có điều kiện --ṭṭhāna [nt] nơi người đã đến rồi --tta [nt] chuyện đã qua --ddha,ddhī [a] người đã hoàn tất cuộc hành trình --bhāva [m] như gatatta --yobbana [a] người đã qua lứa tuổi thiếu niên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gata:đi,sự đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gata:ဂတ (န)
[ဂမု+တ]
(၁) သြားျခင္း။ (၂) သိျခင္း။ (၃) ျဖစ္ျခင္း။ (၄) ေရာက္ျခင္း။ (၅) ယူျခင္း။ (တိ) (၆) သြားေသာ၊ သူ။ (၇) သိေသာ၊ သူ။ (၈) ျဖစ္ေသာ၊ သူ။ (၉) ေရာက္ေသာ၊ သူ။ (၁ဝ) ဆည္းကပ္ေသာ၊ သူ။ (၁၁) လြန္ေသာ၊ သူ။ (၁၂) က်င့္ေသာ၊ သူ။ (၁၃) ကင္းေသာ၊ သူ။ (၁၄) သိအပ္ေသာ။ (၁၅) ထြက္သြားေသာ၊ သူ။ (၁၆) တည္ေသာ၊ သူ။ (၁၇) ေနေသာ၊ သူ။ ဂတမဂၢ-(၃)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gata:ဂတ (တိ)
[ဂဒ+တ]
ေျပာဆိုေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gata:ဂတ (န)
သြားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gata:ဂတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဂမ္+တ)
သြားေရာက္သည္။ ဆည္းကပ္သည္။ သြားၿပီးသည္။ သိၿပီ။
ယေကၡ ပန ဂေတ၊ ဘီလူးသည္ကား သြားၿပီးသည္ရွိေသာ္။ ယထာကမၼံ ဂေတာ၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ လား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,