Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
garuka:a.[garu-ka] 重的,重大的.-āpatti 重罪.
パーリ語辞典 水野弘元著
garuka:a.[garu-ka] 重き,重大なる.-āpatti 重罪.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Garuka,【形】 重的,嚴重的,嚴肅的。(p117)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Garuka,【形】重的,嚴重的,嚴肅的。Vibhv.(PTS:p.130;CS:p.169-170)︰Garukanti mahāsāvajjaṁ,mahānubhāvañca aññena kammena paṭibāhituṁ asakkuṇeyyakammaṁ.āsannanti maraṇakāle anussaritaṁ,tadā katañca.āciṇṇanti abhiṇhaso kataṁ (CS:p.170) ekavāraṁ katvāpi vā abhiṇhaso samāsevitaṁ.Kaṭattākammanti garukādibhāvaṁ asampattaṁ katamattatoyeva kammanti vattabbakammaṁ.(重業︰大罪(mahāsāvajja)、大威力的業(mahānubhāva大善業),不可能有任何其他業可以阻止它的業。臨死業︰是瀕臨死亡前所憶起或所造之業。慣行業︰重復造的或習慣造的(善業或惡業)。已作業︰不屬於重的(業),已作業或是已說的業。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
garuka:garuka(ti)
ဂ႐ုက(တိ)
[garu+ka]
[ဂ႐ု+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
garuka:[adj.] heavy; serious; grave.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Garuka,[from garu] somewhat heavy.-1.lit.J.I,134 (of the womb in pregnancy); Dh.310; Miln.102.Usually coupled & contrasted with lahuka,light:in def.of sense of touch Dhs.648; similarly w.sithila,dhanita,dīgha,rassa Miln.344; DA.I,177 (in expl.of dasavidha vyañjana).-- 2.fig.(a) heavy,grave,serious esp.appld to -- āpatti,breach of regulations,offence (opp.lahuka) Vin.V,115,130,145,153; Dh.138 (ābādha,illness); appld to kamma at Vism.601 (one of the four kinds); nt.as adv.considerably Miln.92 (°ṁ parinamati).‹-› (b) important,venerable,worthy of reverence Th.2,368 (Satthu sāsana=garukātabba ThA.251); Miln.140.-- (c) --° “heavy on,” bent on,attaching importance to:nahāna° fond of bathing Vin.I,196; tadattha° engaged in (jhāna) Nd2 264; kamma° attributing importance to k.Nd2 411; saddhamma° revering the Doctrine Sdhp.520.Nibbāna-garuka Vism.117 (+Nâdhimutta & N-pabbhāra).

--āpatti a grievous offence,see above.As terasa g-°ino at Miln.310.(Page 246)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GARUKA:[a] nặng nề,nghiêm trọng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
garuka:sự nặng nề,nặng nhọc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
garuka:ဂ႐ုက (တိ)
[ဂ႐ု+က]
(၁) အေလးျပဳအပ္-အေလးျပဳထိုက္-႐ိုေသေလးစား ထိုက္-ေသာ။ (က) အေလးျပဳျခင္း၊ ႐ိုေသေလးစား-ျခင္း-မႈ။ (၂) (က) ေလးလံေသာ။ (ခ) ႀကီးေလးေသာ။ (ဂ) ေလးဖင့္ေသာ၊ ေႏွးေသာ။ (၃) ဝန္ေလးေသာ၊ ျပဳႏိုင္ခဲ-ျပဳရန္ခက္-ခဲယဉ္း-ေသာ။ (၄) ဂ႐ုအကၡရာ။ (၅) ျပင္းထန္ေသာ။ ဂ႐ုကာဗာဓ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
garuka:ဂ႐ု-က (န)
ေလးေသာအျဖစ္။
ဂ႐ုကံ ကတြာ၊ အေလးအျမတ္ျပဳ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
garuka:ဂ႐ု-က (တိ)
ေလးလံသည္။ ဝန္ေလးသည္။ ႀကီးေလးသည္။ ခန္႔ညားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,