Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
garukāpatti:garukāpatti(thī)
ဂ႐ုကာပတၱိ(ထီ)
[garuka+āpatti]
[ဂ႐ုက+အာပတၱိ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
garukāpatti:chỉ cho hai tội ba la di và tăng tàn,hai loại tội nghiêm trọng nhất của tỳ khưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
garukāpatti:ဂ႐ုကာပတၱိ (ထီ)
[ဂ႐ုက+အာပတၱိ]
ႀကီးေလးေသာအာပတ္၊ ႀကီးေလးေသာအျပစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
garukāpatti:ဂ႐ုကာပတၱိ (ဣ) (ဂ႐ုက+အာပတၱိ)
သံဃာဒိသိသ္အာပတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,