Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
garu:a.m.[Sk.guru] 重的(heavy※),重要的,應尊重的,師.-karoti 尊敬,尊重.-kāra 尊重.-ṭṭhāniya 在師的地位者.-dāra 師的妻.-dhamma 重法,敬重法.-nissaya 依止於師.-bhaṇḍa 重物.-vacana (尊)敬語 [※ opp.lahu 輕的(light)].
パーリ語辞典 水野弘元著
garu:a.m.[Sk.guru] .重き,重要なる,尊重すべき,師.-karoti 尊敬す,尊重す.-kāra 尊重.-ṭṭhāniya 師の地位にある者.-dāra 師の妻.-dhamma 重法,敬重法.-nissaya 師への依.-bhaṇḍa 重物.-vacana 敬語.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
garu:a.m.[Sk.guru] .重き,重要なる,尊重すべき,師.-karoti 尊敬す,尊重す.-kāra 尊重.-kāra-mada尊重憍.-ṭṭhāniya 師の地位にある者.-dāra 師の妻.-dhamma 重法,敬重法.-nissaya 師への依止.-parikkhāra重资具,重物.-pāvuraṇa重衣.-bhaṇḍa 重物.-bhāra重担,重荷.-vacana 敬語
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Garu,【形】 重的,嚴重的,莊嚴的,值得尊敬的,可敬的。 【陽】 導師,教師。 ~kātabba,【形】 尊敬的傑出人物,應該尊敬的。 ~kāra,【陽】尊敬,光榮。 ~gabbhā,【陰】 孕婦。 ~ṭṭhānīya,【形】 做老師的人,品格高尚的人。(p117)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Garu,(梵guru),【形】重的,嚴重的,莊嚴的,值得尊敬的,可敬的。【陽】導師,教師,上師,咕嚕。garukātabba,【形】尊敬的傑出人物,應該尊敬的。garukāra,【陽】尊敬,光榮。garugabbhā,【陰】孕婦。garuṭṭhānīya,【形】做老師的人,品格高尚的人。garubhāva﹐敬重。M.140./III,237.:na kho me bhante,garu.(導師!對於我無障礙。《中阿含162經》譯:我無所違。英譯:there are no problems.)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
garu:garu(pu)
ဂ႐ု(ပု)
[garu+a]
[ဂ႐ု+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
garu:garu(pu)
ဂ႐ု(ပု)
[gira+u.gamu+u.,ṭī.627.(ga-saṃ)]
[ဂိရ+ဥ။ ဂမု+ဥ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၇။(ဂ႐ုတ္-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
garu:garu(ti)
ဂ႐ု(တိ)
[gara+u.gira+u.gara+ru.gara+ṇu.garati siñcatiç girati vamati vā sissesu sinehanti garu.ācariyo.,7.2.garūti mātāpitādayo gāravayuttapuggalā te hi garanti uggatā pākaṭā hontīti garūti vuccanti.api ca pāsāṇachattaṃ viya bhāriyaṭṭhena garūti vuccanti.nīti,dhā.157.sūci.rū.651.]
[ဂရ+ဥ။ ဂိရ+ဥ။ ဂရ+႐ု။ ဂရ+ဏု။ ဂရတိ သိၪၥတိ,ဂိရတိ ဝမတိ ဝါ သိေႆသု သိေနဟႏၲိ ဂ႐ု။ အာစရိေယာ။ ေမာဂ္၊၇။၂။ ဂ႐ူတိ မာတာပိတာဒေယာ ဂါရဝယုတၱပုဂၢလာ ေတ ဟိ ဂရႏၲိ ဥဂၢတာ ပါကဋာ ေဟာႏၲီတိ ဂ႐ူတိ ဝုစၥႏၲိ။ အပိ စ ပါသာဏဆတၱံ ဝိယ ဘာရိယေ႒န ဂ႐ူတိ ဝုစၥႏၲိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၇။ သူစိ။ ႐ူ။၆၅၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
garu:[adj.] heavy; serious; grave; venerable; honoured.(m.),a teacher; instructor.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Garu,[Vedic guru; Gr.baruζ,Lat.gravis & brutus,Goth.kaurus] 1.adj.(a) lit.heavy,opp.lahu light,appld to bhāra,a load S.III,26; J.I,196 (=bhārika); VI,420; DhA.I,48; Sdhp.494 (rūpagarubhāra the heavy load of “form”).Compar.garutara (as against Sk.garīyaṁ) PvA.191.-- (b) fig.important,to be esteemed,valued or valuable A.III,110 sq.(piya manāpa g.bhavanīya); c.Gen.or --° bent on (often in sequence °garu,°ninna,°poṇa,etc.,e.g.Vism.135); pursuing,paying homage to,reverent; (or) esteemed by,honoured,venerated:Satthugaru esteeming the Lord; Dhamma°,Saṅghe g.A.III,331=IV.28 sq.; dosa° S.I,24; kodha°,saddhamma° (pursuing,fostering) A.II,46 sq.=84 sq.; Sdhp.1 (sabba-loka° worshipped by all the world); Dpvs.IV,12.-- agaru (c.Gen.) irreverent towards Sn.p.51 (Gotamassa).Cp.garuka,gārava; also agaru & agalu.-- 2.N.a venerable person,a teacher:garunaṁ dassanāya & sakāsaṁ Sn.325,326 (v.l.garūnaṁ to be preferred,so also SnA 332,333); garūnaṁ dārā It.36.-- garukaroti (for garuṁ k°) to esteem,respect,honour; usually in series sakkaroti g° māneti pūjeti Vin.II,162; M.I,31; D.I,91; A.III,76; IV,276; Nd2 334 (on namati),530 (on yasassin); PvA.54.Expl.at DA.I,256 by gāravaṁ karoti.-- garukātabba worthy of esteem PvA.9.-- garukāra (sakkāra g.mānana vandana) esteem,honour,regard Pug.19=Dhs.1121.-- See also guru.

--upanissita (adj.) depending on a teacher,one being taught Ps.II,202; --ṭṭhāniya one who takes the place of a teacher A.III,21,393; Nett 8; Vism.344.--dhamma a rule to be observed.There are 8 chief rules enum.at Vin.II,255=A.IV,276,280; see also Vin.IV,51,315; V,136.Taken in the sense of a violation of these rules Vin.I,49=II.226; I,52,143,144; II,279; --nissaya in °ṁ gaṇhāti to take up dependency on a teacher,i.e.to consider oneself a pupil Vin.II,303; --saṁvasa association with a teacher Nd2 235 4°; Miln.408.(Page 246)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
garu:A parent; a teacher,a religious preceptor
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
garu:Heavy; large; weighty,important; venerable
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
garu:A bird's wing
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GARU:[a] nặng,nghiêm trọng,nặng nề,đáng kính trọng,tôn kính [m] thầy tổ,giáo sư --kātabba [a] đáng cảm mến,đáng tôn kính --kāra [m] sự cảm mến,sự tôn sùng,sự cung kính --gabbhā [f] phụ nữ mang thai --ṭṭhanīya [a] người thay thế cho thầy,đáng kính nể
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
garu:nặng nề,trọng đại,quan trọng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
garu:ဂ႐ု (တိ)
[ဂရ+ဥ။ ဂိရ+ဥ။ ဂရ+႐ု။ ဂရ+ဏု။ ဂရတိ သိၪၥတိ,ဂိရတိ ဝမတိ ဝါ သိေႆသု သိေနဟႏၲိ ဂ႐ု။ အာစရိေယာ။ ေမာဂ္၊၇။၂။ ဂ႐ူတိ မာတာပိတာဒေယာ ဂါရဝယုတၱပုဂၢလာ ေတ ဟိ ဂရႏၲိ ဥဂၢတာ ပါကဋာ ေဟာႏၲီတိ ဂ႐ူတိ ဝုစၥႏၲိ။ အပိ စ ပါသာဏဆတၱံ ဝိယ ဘာရိယေ႒န ဂ႐ူတိ ဝုစၥႏၲိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၇။ သူစိ။ ႐ူ။၆၅၁။]
(၁) အေလးျပဳအပ္ေသာ၊ အေလးျပဳျခင္း၏ တည္ရာျဖစ္ေသာ၊ အေလးျပဳထိုက္ေသာဂုဏ္,ယွဉ္ေသာ၊ ႐ိုေသေလးစားအပ္ေသာ၊ သူ။ (က) အေလးျပဳျခင္း၊ ႐ိုေသေလးစား-ျခင္း-မႈ။ (၂) (က) ေလးလံေသာ (အရာဝတၳဳ)။ (ခ) ႀကီးေလးေသာ (အျပစ္ဒဏ္စသည္)။ (ဂ) ေလးဖင့္ေသာ၊ ေႏွးေသာ။ (၃) ဝန္ေလးေသာ၊ ျပဳႏိုင္ခဲ-ျပဳရန္ခက္-ခဲယဉ္း-ေသာ။ (၄) ေၾကက်က္ခဲေသာ။ (၅) ႀကီးက်ယ္-က်ယ္ျပန္႔-ေသာ။ (၆) မ်ားေသာ။ (၇) နဂါး။ ဂ႐ုဠ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
garu:ဂ႐ု (ပု)
[ဂိရ+ဥ။ ဂမု+ဥ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၇။(ဂ႐ုတ္-သံ)]
ငွက္ေတာင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
garu:ဂ႐ု (ပု)
[ဂ႐ု+အ]
ဂ႐ုမည္ေသာ အကၡရာ၊ ဂ႐ုအကၡရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
garu:ဂ႐ု (ပ)
အေလးျပဳအပ္ေသာ သူ။ ဆရာ။ ငွက္ေတာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
garu:ဂ႐ု (တိ)
ေလးသည္။ ဝန္ေလးသည္။
ဂ႐ံု ကေရာတိ၊ အေလးအျမတ္ျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,