Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ganthika:a.m.① 勤勉的.② 即興詩人.
パーリ語辞典 水野弘元著
ganthika:a.m.① 勤勉なる.② 即興詩人.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ganthika:ganthika(ti)
ဂႏၴိက(တိ)
[ganthi+ka]
[ဂႏၴိ+က]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ganthika,(adj.) [fr.gantha 2] hard-studying DhA.I,156 (bhikkhu; cp.gantha-dhura).(Page 244)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ganthika:(= ganthī)nút gài nằm ở góc y vai trái hay tăng già lê,để giữ y không sút tuột có thể nhìn thấy loại nút này trên y áo được may từ các xứ thái lan và miến điện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ganthika:ဂႏၴိက (တိ)
[ဂႏၴိ+က]
အထုံးငယ္။ ဂႏၴိ-(ခ)-ၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,