Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gantha:m.[<ganthati] ① 縛,繋,繋縛.-duka 繋二法.② [= gandha ②] 典籍,書籍.
パーリ語辞典 水野弘元著
gantha:m.[<ganthati] ①縛,繋,繋縛.-duka繋ニ法.② [=gandha②] 典籍,書籍.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gantha:m.[<ganthati] ①縛,繋,繋縛.-ganthaniyaduka-kusalattika繋顺繋二法善三法.-gantha-sampayuttaduka-kusalattika繋繋相应二法善三法.-gocchaka繋聚.-ceva-ganthaniya-duka繋顺繋二法.-ceva-gantha-sampayutta-duka繋繋相应二法.-duka繋ニ法.-duka-kusalattika繋二法善三法.②典籍,書籍.=gandha②
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gantha,【陽】 束縛,腳鐐,作文,本文。 ~kāra,【陽】 作家,編輯。 ~dhura,【中】 學習聖經的負擔。 ~ppamocana,【中】 釋放,脫身。(p116)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gantha,【陽】.束縛,腳鐐(a bond,fetter,trammel)。2.作文,本文(composition,text,book ,only in late Pāḷi,and in Sk.)。ganthakāra,【陽】作家(author),編輯。ganthadhura,【中】學習聖經的負擔。ganthappamocana,【中】釋放,脫身。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gantha:gantha(pu)
ဂႏၴ(ပု)
[gantha+a]
[ဂႏၴ+အ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
gantha:'ties'."There are 4 ties:the bodily tie (kāyagantha) of covetousness (abhijjhā),of ill-will (byāpāda),of clinging to rule and ritual (sīlabbata-parāmāsa),of dogmatical fanaticism (idaṃsaccābhinivesa)" (D.33).- "These things are ties,since they tie this mental and material body" (Vis.M.XXII,54).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gantha:[m.] bond; fetter; a composition; a text.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gantha,(in BB often misspelt gandha) [fr.ganthati]--1.a bond,fetter,trammel; always fig.and usually referring to and enumd as the four bodily ties,or knots (kāya°,see under kāya):S.V,59=Dhs.1135; D.III,230; Nd1 98; DhA.III,276; 4 kāyaganthā,viz.,abhijjhā,byāpāda,sīlabbataparāmasa,idaṁsaccâbhinivesa; thus Nd1 98; Vism.683.In other conn.Sn.347,798,847,857,912; Nd2 on jappā (taṇhā); Dh.211; Ps.I,129; Dhs.1059,1472; Vbh.18,24,55,65,77,117,120; Nett 31,54,114,124 (gandha); Sdhp.616.-- chinna° (adj.) one who has cut the ties (of bad desires,binding him to the body).Combn w.anigha nirāsa S.I,12 (°gandha),23; w.asita anāsava Sn.219.Cp.pahīnamānassa na santi ganthā S.I,14.See also ādāna°; cp.ganthaniya.-- 2.[only in late Pali,and in Sk.] composition,text,book (not with ref.to books as tied together,but to books as composed,put together.See gantheti 2).

--dhura the burden of the books,i.e.of studying the Scriptures,expld as one who knows by heart one,two,or all Nikāyas.Always combd w.vipassanādhuraṁ,the burden of contemplation DhA.I,8; IV,37; --pamocana the state of being released from,freed from the fetters of the “body” always w.ref.to Nibbāna S.I,210; A.II,24; It.104,cp.122; --pahīna (adj.) connected with or referring to the ganthas Dhs.1480; opp.vi° Dhs.1482.(Page 243)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GANTHA:[m] cột lại,bó lại,cột trói lại,sự kết hợp lại; bản văn --kāra [m] tác giả,soạn thảo một quyển sách --dhura [nt] phận sự phải học kinh luật --ppamocana [nt] thoát khỏi sự trói buộc của thân --na [nt] sự soạn thảo,sự xe (dây),vặn,xoắn,sự đan bằng len
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gantha:phược
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gantha:ဂႏၴ(ပု)
[ဂႏၴ+အ]
(၁) (က) က်မ္းဂန္။ (ခ) က်မ္းဂန္-ပရိယတ္-ကိုေဆာင္ျခင္း။ (၂) ထုံးဖြဲ႕-ေႏွာင္ဖြဲ႕-ရစ္ပတ္-ဆက္စပ္-ျခင္း၊ ထုံးဖြဲ႕-ေႏွာင္ဖြဲ႕-ရစ္ပတ္-ဆက္စပ္-တတ္ေသာတရား၊ ဂႏၴတရား။ (၃) သီကုံးျခင္း။ ကာယဂႏၴ-လည္းၾကည့္။ ဂႏၴိမ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
gantha:ဂႏၴ
ဘူ+ကီ+စု = သံဒေဗ႓-ဖြဲ႕ထုံးစီရင္ျခင္း၌။ ဂႏၴတိ၊ ဂႏၴနာတိ၊ ဂေႏၴတိ၊ ဂႏၴယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gantha:ဂႏၴ (ပ)
ထံုးဖြဲ႕ျခင္း။ စာေပက်မ္းဂန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,