Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gandhabba:m.[Sk.gandharva] ① 乾達婆(以香氣為滋養的神,服侍帝釋的樂神之一),音樂神.② 音樂師.-nagara 蜃氣樓(乾達婆城,海市蜃樓).
パーリ語辞典 水野弘元著
gandhabba:m.[Sk.gandharva] ① 乾達婆,音楽神.② 音楽師.-nagara 蜃気楼.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gandhabba:m.[Sk.gandharva] ① 乾達婆,音楽神,ガンダルヴア.② 音楽師.-kāya乾達婆身.-kāyika deva乾達婆天.-tta乾達婆界.-nagara 蜃気楼.-putta音楽神乾達婆の子.-bhavana乾達婆界(住居).-rāja乾達婆王.-vata,-vatika乾達婆務,務者.-hattaka乾達婆の掌
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
gandhabba:甘塔拔,巴利語的音譯,意為食香、香陰、香行等。天界音樂神,為東方持國天王之部屬。
古音譯作幹闥婆、犍闥婆、幹沓婆等。
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
gandhabba:(天部衆名)甘塔拔, (古音譯:)乾闥婆,健達縛,乾遝婆
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gandhabba,【陽】 1.乾闥婆,音樂家,屬於小神的天上音樂家。 2.將投胎的陰靈。(p116)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gandhabba,【陽】1.乾闥婆,音樂家,小神的天上音樂家。2.將投胎的香陰。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gandhabba:gandhabba(pu)
ဂႏၶဗၺ(ပု)
[gamu+tabba.gandha+abba+a.gandha+ava+a]
[ဂမု+တဗၺ။ ဂႏၶ+အဗၺ+အ။ ဂႏၶ+အဝ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gandhabba:[m.] 1.a musician; a heavenly musician belonging to the demigods; 2.a being ready to take a new existence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gandhabba,[Vedic gandharva] 1.a musician,a singer J.II,249 sq.; III,188; VvA.36,137.-- 2.a Gandharva or heavenly musician,as a class (see °kāyika) belonging to the demigods who inhabit the Cātummahārājika realm D.II,212; A.II,39 (as birds); IV,200 (with asurā & nāgā),204,207; cp.S.III,250 sq.; also said to preside over child-conception:M.I,265 sq.; Miln.123 sq.

--kāyika belonging to the company of the G.S.III,250 sq.; PvA.119; --mānusā (pl.) G.& men Dh.420= Sn.644; --hatthaka “a G.-hand,” i.e.a wooden instrument in the shape of a bird’s claw with which the body was rubbed in bathing Vin.II,106,see Vin.Texts III,67.(Page 244)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Gandhabba:An attendant of King Eleyya and a follower of Uddaka Rāmaputta.A.ii.180.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GANDHABBA:[m] nhạc gia,nhạc sĩ trên các cung trời (càn thát bà),nhân vật sẵn sàng đi tái sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gandhabba:ဂႏၶဗၺ(ပု)
[ဂမု+တဗၺ။ ဂႏၶ+အဗၺ+အ။ ဂႏၶ+အဝ+အ]
(၁) ဂႏၶဗၺနတ္။ (၂) ဂႏၶဗၺမည္ေသာသူ။ (၃) သဘင္အႏုပညာသည္။ (က) ကေခ်သည္။ (ခ) အဆိုေတာ္။ (ဂ) ေစာင္းသမား။ (၄) (က) သီးခ်င္းသံ။ (ခ) ေစာင္းသံ။ (၅) သီဆိုျခင္း။ (၆) အႏုပညာက်မ္း။ (၇) ျမင္း။ (၈) ေမ်ာက္။ (၉) (အမိဝမ္းသို႔) ကပ္ေရာက္ လတၱံ႕ေသာ သတၱဝါ။ (တိ) (၁ဝ) ေရာက္အပ္-ေရာက္သင့္-ေရာက္ထိုက္-ေသာ။ ဂႏၶဗၺကာယိက-လည္းၾကည့္။ ဂႏၶဗၺဟတၳ,ဂႏၶဗၺဟတၳက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gandhabba:ဂႏၶဗၺ (ပ)
နတ္သီခ်င္းသည္။ အတီးအမႈတ္တတ္သူ။ ေစာင္းသမား။ ေတာင္ေစာင့္နတ္။ ဂႏၶဗၺနတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,