Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gamikavatta:gamikavatta(na)
ဂမိကဝတၱ(န)
[gamika+vatta]
[ဂမိက+ဝတၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gamikavatta:[nt.] preparation for a journey.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
gamikavatta:những bổn phận của một tỳ khưu sắp rời trú xứ để đi xa đại để gồm các việc an bày ổn thỏa những vật dụng vào chỗ an toàn,để ý những chỗ cần sửa chữa trong trú xá,báo tin cho huynh đệ biết mình sắp rời khỏi,
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gamikavatta:ဂမိကဝတၱ(န)
[ဂမိက+ဝတၱ]
ခရီးသြား (ရဟန္း) ၏ က်င့္ဝန္၊ ဂမိကဝတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gamikavatta:ဂမိကဝတၱ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,