Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gambhīra:a.[〃] 深的,甚深的.abl.gambhīrato 從深度~,深度~.-avabhāsa 有深味的姿態樣子(顯現出有深度)的.-pañña 深慧者,深慧的.
パーリ語辞典 水野弘元著
gambhīra:a.[〃] 深き,甚深の.abl.gambhīrato 深さより,深さは.-avabhāsa 深味ある姿の.-pañña 深慧者,深き慧の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gambhīra:a.[〃] 深き,甚深の.abl.gambhīrato 深さより,深さは.-attha义甚深.-avabhāsa 深味ある姿の.-kathā甚深の谈.-kūpa深坑.-pañña 深慧者,深き慧の.-samudda深海
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gambhīra,【形】 深的,極深的,難感知的。 ~tā,【陰】 深度。 ~avabhāsa,【形】 有深度或深奧的外貌。(p117)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gambhīra,【形】 深的。 【中】 深度。(p116)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gambhīra,【形】深的,極深的,難感知的。gambhīratā,【陰】深度。gambhīravabhāsa,【形】有深度或深奧的外貌。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gambhīra,【形】深的。【中】深度。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gambhīra:gambhīra(ti)
ဂမ႓ီရ(တိ)
[gambhira+ṇa]
[ဂမ႓ိရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gambhīra:gambhīra(ti)
ဂမ႓ီရ(တိ)
[gama+kīra.go+bhidi+īra.,7.17va.gamu+īra.gacchanta+bhī+īra.,ṭī.669.]
[ဂမ+ကီရ။ ေဂါ+ဘိဒိ+ဤရ။ ေမာဂ္၊၇။၁၇ဝ။ ဂမု+ဤရ။ ဂစၧႏၲ+ဘီ+ဤရ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gambhīra:[adj.] deep; profound; hard to perceive.(nt.),depth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gambhīra,(adj.) [Vedic gambhīra & gabhīra] deep,profound,unfathomable,well founded,hard to perceive,difficult.-- (a) lit.of lakes:Dh.83; Pv.II,119 (=agādha); Pug.46; of a road (full of swamps) J.I,196.-- (b) fig.of knowledge & wisdom:dhammo g.duddaso ...M.I,487; S.I,136; Tathāgato g.appameyyo duppariyogāho M.I,487; parisā g.(opp.uttāna,shallow,superficial,thoughtless) A.I,70; g.ṭhāna w.ref.jhāna,etc.Ps.II,21; saddhamma g.Sdhp.530; g.gūḷha nipuṇa Nd 342; lokanātho nipuṇo g.PvA.1; also w.nipuṇa J.VI,355; Miln.234; Bdhd.118,137; -- (nt.) the deep; deep ground,i.e.secure foundation Sn.173; Kh VIII,1,3 (see KhA 217).

--avabhāsa (adj.) having the appearance of depth or profundity,D.II,55; S.II,36; Pug.46 (+uttāna),cp.Pug.A 226; --pañña one whose wisdom is profound Sn.176,230; 627=Dh.403 (+medhāvin) cp.DhA.IV,169 & see Ps.II,192 for detailed explanation; --sita resting on depth (of soil),well-founded A.IV,237.(Page 245)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAMBHĪRA:[a] sâu,sâu thẳm khó thấy --tā [f] sự sâu thẳm --ābhavāsa [a] có vẻ,tỏ ra sâu lắm
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAMBHĪRA:[a] sâu xa [nt] sự sâu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gambhīra:sâu,chiều sâu,sâu thẳm,sâu xa,thâm sâu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gambhīra:ဂမ႓ီရ (တိ)
[ဂမ+ကီရ။ ေဂါ+ဘိဒိ+ဤရ။ ေမာဂ္၊၇။၁၇ဝ။ ဂမု+ဤရ။ ဂစၧႏၲ+ဘီ+ဤရ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၉။]
နက္ေသာ၊ နက္နဲ-ခက္ခဲ-ေသာ၊ တိပ္ျမႇဳပ္-ကြယ္ဝွက္-သိခက္-မေပၚလြင္-သက္ဝင္ႏိုင္ခဲ-ေသာ၊ နက္႐ႈိင္း-မတ္ေစာက္-မေထာက္မီ-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gambhīra:ဂမ႓ီရ (တိ)
[ဂမ႓ိရ+ဏ]
နက္နဲေသာ ဂုဏ္ရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gambhīra:ဂမ႓ီရ (ပ)
အနက္။ အေစာက္။
ဂမ႓ီရေတာ၊ အေစာက္အားျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gambhīra:ဂမ႓ီရ (တိ)
နက္သည္။ နက္နဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,