Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gamana:n.[gam-ana] 行去的事,歩行,旅行.-āgamana 往來,出沒.
パーリ語辞典 水野弘元著
gamana:n.[gam-ana] 行くこと,歩行,旅行.-āgamana往来,出没.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gamana:n.[gam-ana] 行くこと,歩行,旅行.-anuyoga使に行く.-āgamana往来,出没
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gamana,【中】 去,散步,旅程,追逐。 【形】 導致,有益於。 ~antarāya,【陽】 障礙。 ~āgamana,【中】 來去。 ~kāraṇa,【中】 去的理由。(p116)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gamana,【中】去,散步,旅程,追逐(臺語:迮jioh)。【形】導致,有益於。gamanantarāya,【陽】障礙。gamanāgamana,【中】去來(來去)。gamanakāraṇa,【中】去的理由。anavhāyaṁ gamayanto,不請自來。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gamana:gamana(thī,na)
ဂမန(ထီ၊န)
[gamu+ana.gamu+yu.,pañcikā,5.48.thī-nitea gamanā]
[ဂမု+အန။ ဂမု+ယု။ ေမာဂ္၊ပၪၥိကာ၊၅။၄၈။ ထီ-၌ ဂမနာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gamana:[nt.] going; walk; journey; pursuit.(adj.),leading to; conducive to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gamana,1.(nt.) the fact or the state of going,movement,journey,walk; (-°) striving for,the leading of,pursuit A.II,48 sq.(gamanena na pattabbo lokass’anto=one cannot walk to the end of the world); Dh.178 (saggassa going to heaven); Sn.40,691,cp.vāraṁ°; J.I,62; 216 (in expl.of vihaṁgama:(ākāse) gamanato pakkhī vihaṁ gamā ti vuccanti); 295; PvA.57.-- pahiṇa° going on messages D.I,5,etc.; agati° wrong pursuit,°ṁ gacchati to pursue a wrong walk of life A.II,18; PvA.161; magga° tramping,being on the road PvA.43; saraṇa° finding shelter (in the Dhamma) PvA.49.-2.(adj.) (-°) going or leading to,conducive to:nibbāna° maggo the Path leading to Nibbāna S.I,186; Dh.289; duggati° magga the road to misery Th.2,355; duggamana-ṭṭhānā (pl.) inaccessible places PvA.102 (in expl.of duggā).

--antarāya an obstacle to one’s departure J.I,62; --āgamana going & coming,rise and set Vv 836 (=ogamanuggamana VvA.326); DhA.I,80 (°kāle); °sampanna senāsana a dwelling or lodging fit for going and coming,i.e.easily accessible A.V,15; J.I,85; °ṁ karoti to go to and fro VvA.139.--kamma going away DhA.II,81.--kāraṇa a reason for or a means to going,in °ṁ karoti to try to go J.I,2; --bhāva the state of having gone away J.II,133; --magga (pleonastic) the way J.I,202; 279; --vaṇṇa the praise of his course or journey J.I,87.(Page 245)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAMANA:[nt] đang đi,đang bách bộ,cuộc hành trình,sự theo dõi [adj] đưa đến,dẫn đến --antarāya [m] sự trở ngại cuộc hành trình --āgamana [nt] sự tới lui --kāraṇa [nt] lý do sự đi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gamana:tiến trình,quá trình,sự đi,giải trình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gamana:ဂမန (ထီ၊န)
[ဂမု+အန။ ဂမု+ယု။ ေမာဂ္၊ပၪၥိကာ၊၅။၄၈။ ထီ-၌ ဂမနာ]
(၁) သြားျခင္း။ (က) က်ဴးလြန္ျခင္း။ (ခ) ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္း။ (ဂ) ၿပီးျခင္း။ (ဃ) ေဖာ္ျပျခင္း။ (၂) သြားရာ၊ က်က္စားရာ (က်မ္း)။ (၃) သိျခင္း။ (၄) က်င့္ျခင္း၊ အက်င့္။ (၅) သိေၾကာင္းျဖစ္ေသာနည္း။ (၆) ျဖစ္ျခင္း။ (၇) ေရာက္ျခင္း။ (တိ) (၈) သြားတတ္ေသာ။ (၉) သြားအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gamana:ဂမန (န) (√ဂမ္+ယု)
သြားျခင္း။ သိရျခင္း။
ဂမနေတာ၊ သိျခင္းေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,