Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gahita,(gaṇhāti 的【過分】),已拿,已抓住。 【中】 抓緊。 ~bhāva,【陽】被拿的事實,拿著的事實。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gahita,(gaṇhāti 的【過分】),已拿,已抓住。【中】抓緊。gahitabhāva,【陽】被拿的事實,拿著的事實。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gahita:gahita(ti)
ဂဟိတ(တိ)
[gaha+ta]
[ဂဟ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gahita:[pp.of gaṇhāti] taken; seized; grasped.(nt.),grip.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gahita,(and gahīta Dh.311) (adj.) [pp.of gaṇhāti] seized.taken,grasped D.I,16; DA.I,107 (=ādinna,pavattita); J.I,61; IV,2; PvA.43 (v.l.for text gaṇhita).-- nt.a grasp,grip DhA.III,175; -- gahitakaṁ karoti to accept VvA.260.--duggahīta (always °gahīta) hard to grasp M.I,132 sq.; A.II,147,168; III,178; Dh.311; J.VI,307 sq.; sugahita (sic) easy to get J.I,222.

--bhāva (cittassa) the state of being held (back),holding back,preventing to act (generously) DhsA.370 (in expln of aggahitattaṁ cittassa Dhs.1122 see under ā°).(Page 248)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAHITA:(pp của gaṇhāti) đã lấy,đã níu,đã cố chấp,bám chặt [nt] cầm lấy --bhāva [m] công việc đang níu lấy,giữ lấy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gahita:đã nắm bắt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gahita:ဂဟိတ (တိ)
[ဂဟ+တ]
ယူအပ္ေသာ၊ ကိုင္ယူ-ဖမ္းယူ-ေဆာင္ယူ-သိမ္းယူ-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gahita:ဂဟိတ (န)
ယူအပ္ေသာ ဥစၥာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gahita:ဂဟိတ (တိ) (တီ-ကိတ္√ဂသ္+ကၱ)
ယူအပ္သည္။ ကိုင္အပ္သည္။ ဖမ္းယူအပ္သည္။ ဆြဲယူအပ္သည္။ သင္ယူအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,