Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gahetabba:gahetabba(ti)
ဂေဟတဗၺ(တိ)
[gaha+tabba.agayhitthaç gayhatiç gayhissatīti gahetabbo.rū,nhā.34va.gahiyateti gahetabbo.aṭṭhasā,yo.ga.sāmaññaso saṃvaṇṇetabba visesaa yūcerānitea gahetabbasaddā aprurhi.niyaṃ.a.32.caṃniyaṃ,a.318.]
[ဂဟ+တဗၺ။ အဂယွိတၳ,ဂယွတိ,ဂယွိႆတီတိ ဂေဟတေဗၺာ။ ႐ူ၊ႏွာ။၃၄ဝ။ ဂဟိယေတတိ ဂေဟတေဗၺာ။ အ႒သာ၊ ေယာ။ဂ။ သာမညဆိုထားေသာ သံဝေဏၰတဗၺမ်ားကို ဝိေသသအနက္ ယူေစလိုရာ၌ ဂေဟတဗၺသဒၵါကို အသုံးျပဳ႐ိုးရွိသည္။ တြင္းႀကီးနိယံ။ အပိုဒ္။၃၂။ စံေက်ာင္းနိယံ၊ အပိုဒ္။၃၁၈။]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gahetabba:cần được nắm giữ,cần được chấp lấy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gahetabba:ဂေဟတဗၺ(တိ)
[ဂဟ+တဗၺ။ အဂယွိတၳ,ဂယွတိ,ဂယွိႆတီတိ ဂေဟတေဗၺာ။ ႐ူ၊ႏွာ။၃၄ဝ။ ဂဟိယေတတိ ဂေဟတေဗၺာ။ အ႒သာ၊ ေယာ။ဂ။ သာမညဆိုထားေသာ သံဝေဏၰတဗၺမ်ားကို ဝိေသသအနက္ ယူေစလိုရာ၌ ဂေဟတဗၺသဒၵါကို အသုံးျပဳ႐ိုးရွိသည္။ တြင္းႀကီးနိယံ။ အပိုဒ္။၃၂။ စံေက်ာင္းနိယံ၊ အပိုဒ္။၃၁၈။]
ယူအပ္-ယူသင့္-ယူထိုက္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gahetabba:ဂေဟတဗၺ (တိ) (ကိစၥ-ကိတ္) (√ဂဟ္+တဗၺ)
ယူသင့္သည္။ ကိုင္သင့္သည္။ မွတ္သင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,