Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gahana:n.[〃] 密林,藪(草木叢生茂密之處),叢,草叢.
パーリ語辞典 水野弘元著
gahana:n.[〃] 密林,薮,叢,くさむら.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gahana,【中】 繁茂處,叢林,不能穿過的地方。 【形】 厚的,密封的。 ~ṭṭhāna,【中】 在叢林中不能穿透的地方,密封處。(p117)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gahana,【中】繁茂處,叢林,匿藏處。【形】厚的,密封的。gahanaṭṭhāna,【中】在叢林中不能穿透的地方,密封處。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gahana:gahana(ti)
ဂဟန(တိ)
[gahana+ṇa]
[ဂဟန+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gahana:gahana(na)
ဂဟန(န)
[gaha+yu.maṇimañjū,1.26.,ṭī.536.gacchanta+hana+a.gacchantaṃ hantīti gahanaṃ.,ṭī.719.]
[ဂဟ+ယု။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၂၆။ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆။ဂစၧႏၲ+ဟန+အ။ ဂစၧႏၲံ ဟႏၲီတိ ဂဟနံ။ဓာန္၊ဋီ။၇၁၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gahana:[nt.] a thicket; a jungle; impenetrable place.(adj.),thick; impervious.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gahana,[Sk.gahana,cp.also ghana] 1.adj.deep,thick,impervious,only in a° clear,unobstructed,free from obstacles Vv 187 (akanataka+); Miln.160 (gahanaṁ a° kataṁ the thicket is cleared).-- 2.nt.an impenetrable place,a thicket jungle,tangle.-- (a) 18 gahanāni at J.V,46; usually appl.to grass:tiṇa° A.I,153=III,128 (+rukkha°); Miln.369; adj.tiṇagahanā obstructed with grass (of vihārā) Vin.II,138; -- S.I,199 (rukkhamūla°); J.I,7,158; PvA.5 (pabbata°),43; VvA.230 (vana°).-- (b) fig.imperviousness,entanglement,obstruction,appl.to diṭṭhi,the jungle of wrong views or heresy (usually combd w.diṭṭhi-kantāra,the wilderness of d.,see diṭṭhi) M.I,8,485; Pug.22; DA.I,108.Of rāga°,moha°,etc.,and kilesa° Nd2 630 (in expl.of Satthā; rāgagahanaṁ tāreti); DhA.IV,156 (on Dh.394); VvA.96.-manussa° M.I,340.

--ṭṭhāna a lair in the jungle J.I,150,253.(Page 248)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAHANA:[nt] dày đặc,rừng rậm,chỗ không đi vào được [adj] dày,không ướt,không thấm qua được --ṭṭhāṇa [nt] chỗ không thể vào được trong một cánh rừng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gahana:ဂဟန (န)
[ဂဟ+ယု။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၂၆။ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆။ဂစၧႏၲ+ဟန+အ။ ဂစၧႏၲံ ဟႏၲီတိ ဂဟနံ။ဓာန္၊ဋီ။၇၁၉။]
(၁) ေတာ၊ ဝင္ေရာက္ႏိုင္-လြန္ေျမာက္ႏိုင္-ခဲေသာအရပ္။ (၂) ခ်ဳံ။ (၃) ပုန္းေအာင္းရာအရပ္။ (၄) ႐ႈတ္ေထြး-ခက္ခဲ-ျခင္း။ (တိ) (၅) ႐ႈတ္ေထြး-ထူထပ္-ခက္ခဲ-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gahana:ဂဟန (တိ)
[ဂဟန+ဏ]
(၁) ကိေလသာ ေတာခ်ဳံရွိေသာ။ (၂) ေတာခ်ဳံႏွင့္တူေသာ။ ဂဟနမိစၧာဒိ႒ိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gahana:ဂဟန (န)
ေတာအုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gahana:ဂဟန (တိ) (√ဂဟ္+ယု)
ထူထပ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,