Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gahaṭṭha:gahaṭṭha(pu)
ဂဟ႒(ပု)
[gaha+ṭhā+a.gahe geheç pañcakāmaguṇe vā bhavavasena tiṭṭhatīti gahaṭṭho.,ṭī.446.gahā dārā tatra tiṭṭhantīti gahaṭṭho.,ṭī.4va9.(gahastha-saṃ)]
[ဂဟ+ဌာ+အ။ ဂေဟ ေဂေဟ,ပၪၥကာမဂုေဏ ဝါ ဘဝဝေသန တိ႒တီတိ ဂဟေ႒ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၆။ ဂဟာ ဒါရာ တၾတ တိ႒ႏၲီတိ ဂဟေ႒ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄ဝ၉။ (ဂဟသၳ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gahaṭṭha:[m.] a layman; householder.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gahaṭṭha:cư sĩ,người tại gia
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gahaṭṭha:ဂဟ႒(ပု)
[ဂဟ+ဌာ+အ။ ဂေဟ ေဂေဟ,ပၪၥကာမဂုေဏ ဝါ ဘဝဝေသန တိ႒တီတိ ဂဟေ႒ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၆။ ဂဟာ ဒါရာ တၾတ တိ႒ႏၲီတိ ဂဟေ႒ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄ဝ၉။ (ဂဟသၳ-သံ)]
(၁) လူ၊ အိမ္ေရာေထာင္သူ။ (တိ) (၂) အိမ္၌-တည္ေသာ-ေနေသာ၊ သူ။ ဂဟ႒မႏုႆ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gahaṭṭha:ဂဟ-႒ (ပ)
လူ။ အိမ္ရာေထာင္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gahaṭṭha:ဂဟ-႒ (တိ)
အိမ္၌ တည္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,