Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gaha:① n.[Sk.gṛha] cf.geha 家,家居.-kāra,kāraka 建築家居者(house builder).-ṭṭha 在家者.-patānī f.居士婦.-pati 居士,家主(一家之主),家長.② m.[Sk.graha<gaṇhāti] 捕捉者,夜叉,鰐魚.
パーリ語辞典 水野弘元著
gaha:①n.[Sk.gṛha] cf.geha家,家居.-kāra,kāraka家を作る者.-ṭṭha在家者.-patānī f.居士婦.-pati居士,家主,家長.②m.[Sk.graha<gaṇhāti] 捕捉者,夜叉,鰐魚.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gaha:①n.[Sk.gṛha] cf.geha家,家居.-kāra,kāraka家を作る者.-ṭṭha在家者.-patānī f.居士婦.-pati居士,家主,家長.-sīla在家戒.②m.[Sk.graha<gaṇhāti] 捕捉者,夜叉,鰐魚;惑星
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gaha,【中】 家,房子。 ~kāraka,【陽】 立家者,建屋者。 ~kūṭa,【中】屋頂。 ~ṭṭha,【陽】 俗人,居士。 ~patānī,【陰】 一家之女主人。 ~pati,【陽】 一家之主。 ~patimahāsāla,【陽】 非常富有的戶主。(p117)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gaha,【陽】 1.捕捉者,占有者。 2.行星。(p117)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gaha,2(梵graha,gaṇhāti),【陽】捕捉者、捕捉(seizer,seizing,grasping)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gaha,1(梵grha),【中】家(a house,=the layman’s life),房子。gahakāraka,【陽】立家者,建屋者。gahakūṭa,【中】屋頂。gahaṭṭha,【陽】俗人,居士。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gaha:gaha(pu,na)
ဂဟ(ပု၊န)
[gaha+a.gaha upādāne nibandhane ca,gaho gāho.,ṭī.762.(grahasaṃ)]
[ဂဟ+အ။ ဂဟ ဥပါဒါေန နိဗႏၶေန စ၊ ဂေဟာ ဂါေဟာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၂။ (ျဂဟသံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gaha:[m.] 1.one who catches or take possession of.2.a planet.(nt.),house.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gaha,2 [Sk.graha,gaṇhāti,q.v.for etym.] “seizer,” seizing,grasping,a demon,any being or object having a hold upon man.So at S.I,208 where Sānu is “seized” by an epileptic fit (see note in K.S.I.267,268).Used of dosa (anger) Dh.251 (exemplified at DhA.III,362 by ajagara° the grip of a boa,kumbhīla° of a crocodile,yakkha° of a demon).sagaha having crocodiles,full of e.(of the ocean) (+sarakkhasa) It.57.Cp.gahaṇa & saṁ°.(Page 247)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gaha,1 [see under gaṇhāti] a house,usually in cpds.(see below).J.III,396 (=the layman’s life; Com.geha).

--kāraka a house-builder,metaph.of taṇhā (cp.kāya as geha) Dh.153,154=Th.1,183,184; DhA.III,128; --kūṭa the peak of a house,the ridge-pole,metaph.of ignorance Dh.154 (=kaṇṇika-maṇḍala DhA 128),replacing thūṇirā (pillar) at Th.1,184 in corresp.passage (= kaṇṇikā Com.); --ṭṭha a householder,one who leads the life of a layman (opp.anagāra,pabbajita or paribbājaka) Vin.I,115 (sagahaṭṭhā parisā an assembly in which laymen were present); S.I,201; A.III,114,116,258; It.112 (gharaṁ esino gahaṭṭhā) Dh.404=Sn.628; Sn.43 (gharaṁ āvasanto,see Nd2 226 for explanation),90,134 (paribbājaṁ gahaṭṭhaṁ vā) 398,487; Sdhp.375.--°vatta a layman’s rule of conduct Sn.393 (=agāriyā paṭipadā SnA 376) --°ka belonging to a layman; acting as a layman or in the quality of a l.A.II,35 (kiṅkaraṇiyāni),III,296 (brahmacariyā); --pati see sep.(Page 247)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAHA:[nt] nhà--kāraka [m] thợ,người cất nhà --kūṭa [nt] nóc nhà -- ṭṭha [m] gia chủ,người thế tục --patāni [f] nữ gia chủ --pati [m] nam gia chủ --pati --mahāsāla [m] người gia trưởng giàu có lớn
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAHA:[m] người thâu,lấy vật sở hữu của
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gaha:ဂဟ (ပု၊န)
[ဂဟ+အ။ ဂဟ ဥပါဒါေန နိဗႏၶေန စ၊ ဂေဟာ ဂါေဟာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၂။ (ျဂဟသံ)]
(ပု) (၁) (တနဂၤေႏြစေသာ) ၿဂိဳဟ္။ (၂) ယူ-ဖမ္းယူ-ဖမ္းစား-ျခင္း။ (၃) အႏိုင္အထက္မူျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း။ (၄) မယား။ (ပု၊န) (၅) အိမ္။ (တိ) (၆) ယူ-ဖမ္းယူ-ဖမ္းစား-တတ္ေသာ။ (၇) ယူ-သိမ္းဆည္း-သိမ္းပိုက္-အပ္ေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
gaha:ဂဟ
ဂဟာ+ဘူ+စု = ဥပါဒါေန-ယူျခင္း၌။
စု = ဒုေဗၺာေဓ-သိႏိုင္ခက္ခဲ,႐ႈပ္ေထြးေသာအနက္၌။ ဂဟ-ဥပါဒါေန,နိဗႏၶေန စ။ ဓာန္ဋီ၊ ၇၆၂။ ဂဏွာတိ၊ ဂဏွတိ၊ ေဃပၸတိ၊ ဂဟတိ၊ ဂေဟတိ၊ ဂဟယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaha:ဂဟ (ပ)
ယူျခင္း။ ၿဂိဳဟ္။ လေနၾကတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaha:ဂဟ (တိ) (√ဂဟ္+အ)
ယူသည္။ ကိုင္သည္။ ဖမ္းသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaha:ဂဟ (န)
အိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,