Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gagana:n.[〃] 空,空中.
パーリ語辞典 水野弘元著
gagana:n.[〃] 空,空中.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gagana,【中】 天空。 ~gāmī,【形】 飛過天空。(p114)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gagana,【中】天空。gaganagāmī,【形】飛過天空。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gagana:gagana(na)
ဂဂန(န)
[gamu+yu.gacchantyanena devāti gaganaṃ,yu,massa go.,ṭī.45.]
[ဂမု+ယု။ ဂစၧႏၲၽေနန ေဒဝါတိ ဂဂနံ၊ ယု၊ မႆ ေဂါ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gagana:[nt.] the sky.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gagana,(nt.) the sky (with reference to sidereal motions); usually of the moon:g° majjhe puṇṇacando viya J.I,149,212; g° tale canda-maṇḍalaṁ J.III,365; cando g° majjhe ṭhito J.V,137; cando gagane viya sobhati Vism.58; g° tale candaṁ viya DhA.I,372; g° tale puṇṇacanda “the full-moon in the expanse of the heavens” VvA.3; g° talamagga the (moon’s) course in the sky PvA.188; etc.Of the sun:suriyo ākāse antalikkhe gaganapathe gacchati Nd2 on Sn.1097.Unspecified:J.I,57; Vism.176 (°tal-âbhimukhaṁ).(Page 239)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAGANA:[nt] bầu trời,hư không --gāmī [a] bay trên trời
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gagana:ဂဂန (န)
[ဂမု+ယု။ ဂစၧႏၲၽေနန ေဒဝါတိ ဂဂနံ၊ ယု၊ မႆ ေဂါ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅။]
ေကာင္းကင္၊ ေကာင္းကင္ျပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gagana:ဂဂန (န)
ေကာင္းကင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,